Nyhet

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Regeringen har, i prop. 2021/22:14, lämnat förslag på ny lagstiftning enligt vilken arbetsgivare som tidigare har blivit skyldiga att återbetala erhållet preliminärt korttidsstöd på grund av för sent inlämnad anmälan om avstämning, i vissa fall ska kunna lämna in en ny anmälan om avstämning.

Den nya lagen föreslås vara tillämplig i förhållande till preliminärt stöd som, efter godkännande av Tillväxtverket, har lämnats under perioden 16 mars 2020 till 30 juni 2021. Förslaget innebär en möjlighet att erhålla beslut om slutligt korttidsstöd för de arbetsgivare vars avstämningar tidigare inte prövades på grund av att anmälan om avstämning lämnades in för sent. En ny anmälan om avstämning ska – enligt förslaget – lämnas in till Tillväxtverket senast den 30 april 2022. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Regeringen har vidare föreslagit att lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska kompletteras med nya bestämmelser enligt vilka Tillväxtverket ska förelägga arbetsgivare att lämna in en anmälan om avstämning för det fall sådan anmälan inte har lämnats in i rätt tid. Om en arbetsgivare inte har lämnat in anmälan om avstämning i rätt tid, ska arbetsgivaren endast vara skyldig att betala tillbaka allt preliminärt korttidsstöd om anmälan om avstämning inte har lämnats in efter att ha erhållit ett föreläggande från Tillväxtverket. Lagändringen trädde i kraft den 1 november 2021.

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Relaterade nyheter