Nyhet

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

Regeringen har, i prop. 2021/22:14, lämnat förslag på ny lagstiftning enligt vilken arbetsgivare som tidigare har blivit skyldiga att återbetala erhållet preliminärt korttidsstöd på grund av för sent inlämnad anmälan om avstämning, i vissa fall ska kunna lämna in en ny anmälan om avstämning.

Den nya lagen föreslås vara tillämplig i förhållande till preliminärt stöd som, efter godkännande av Tillväxtverket, har lämnats under perioden 16 mars 2020 till 30 juni 2021. Förslaget innebär en möjlighet att erhålla beslut om slutligt korttidsstöd för de arbetsgivare vars avstämningar tidigare inte prövades på grund av att anmälan om avstämning lämnades in för sent. En ny anmälan om avstämning ska – enligt förslaget – lämnas in till Tillväxtverket senast den 30 april 2022. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Regeringen har vidare föreslagit att lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska kompletteras med nya bestämmelser enligt vilka Tillväxtverket ska förelägga arbetsgivare att lämna in en anmälan om avstämning för det fall sådan anmälan inte har lämnats in i rätt tid. Om en arbetsgivare inte har lämnat in anmälan om avstämning i rätt tid, ska arbetsgivaren endast vara skyldig att betala tillbaka allt preliminärt korttidsstöd om anmälan om avstämning inte har lämnats in efter att ha erhållit ett föreläggande från Tillväxtverket. Lagändringen trädde i kraft den 1 november 2021.