Nyhet

Möjlighet till ny anmälan om avstämning av korttidsstöd och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Regeringen har, i prop. 2021/22:14, lämnat förslag på ny lagstiftning enligt vilken arbetsgivare som tidigare har blivit skyldiga att återbetala erhållet preliminärt korttidsstöd på grund av för sent inlämnad anmälan om avstämning, i vissa fall ska kunna lämna in en ny anmälan om avstämning.

Den nya lagen föreslås vara tillämplig i förhållande till preliminärt stöd som, efter godkännande av Tillväxtverket, har lämnats under perioden 16 mars 2020 till 30 juni 2021. Förslaget innebär en möjlighet att erhålla beslut om slutligt korttidsstöd för de arbetsgivare vars avstämningar tidigare inte prövades på grund av att anmälan om avstämning lämnades in för sent. En ny anmälan om avstämning ska – enligt förslaget – lämnas in till Tillväxtverket senast den 30 april 2022. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Regeringen har vidare föreslagit att lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska kompletteras med nya bestämmelser enligt vilka Tillväxtverket ska förelägga arbetsgivare att lämna in en anmälan om avstämning för det fall sådan anmälan inte har lämnats in i rätt tid. Om en arbetsgivare inte har lämnat in anmälan om avstämning i rätt tid, ska arbetsgivaren endast vara skyldig att betala tillbaka allt preliminärt korttidsstöd om anmälan om avstämning inte har lämnats in efter att ha erhållit ett föreläggande från Tillväxtverket. Lagändringen trädde i kraft den 1 november 2021.

Ny statlig utredning presenterad – ändringar i diskrimineringslagen på gång?

I början av december 2021 presenterades utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. I utredningen lämnas flera förslag på ändringar i diskrimineringslagen. Utredningen är nu ute på lagrådsremiss. Därefter kan regeringen välja att lägga fram en proposition där förändringar i diskrimineringsskyddet föreslås, vilket skulle kunna leda till lagändringar under år 2022.

Regeringen har beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarfunktioner

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen ställer krav på verksamheter och myndigheter att inrätta och hantera så kallade interna respektive externa rapporteringskanaler.

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller sedan år 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda känslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Den 1 december 2021 introducerades flera nya regler i lagen.