Nyhet

Möjlighet för arbetsgivaren att begära sjukintyg efter den 1 oktober

10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Den 1 oktober återinfördes arbetsgivares möjligheter att begära sjukintyg från frånvarande personal.

Med anledning av pandemin har arbetsgivare sedan den 12 mars 2020 saknat möjlighet att begära sjukintyg från en sjukfrånvarande arbetstagare, både vad gäller sjukintyg som får begäras efter sju dagars frånvaro och så kallade förstadagsintyg i särskilda fall. Den 1 oktober i år återinfördes denna möjlighet, vilket innebär att en arbetsgivare återigen kan kräva att sjukintyg inhämtas och uppvisas av arbetstagaren för att arbetsgivaren ska ha en skyldighet att betala ut sjuklön till den anställde.

Ny statlig utredning presenterad – ändringar i diskrimineringslagen på gång?

I början av december 2021 presenterades utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. I utredningen lämnas flera förslag på ändringar i diskrimineringslagen. Utredningen är nu ute på lagrådsremiss. Därefter kan regeringen välja att lägga fram en proposition där förändringar i diskrimineringsskyddet föreslås, vilket skulle kunna leda till lagändringar under år 2022.

Regeringen har beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarfunktioner

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen ställer krav på verksamheter och myndigheter att inrätta och hantera så kallade interna respektive externa rapporteringskanaler.

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller sedan år 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda känslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Den 1 december 2021 introducerades flera nya regler i lagen.