Nyhet

Mia Falk invald i ACi Advisory Panel

2 juni 2022

Mia Falk, Head of Corporate Crime and Compliance på Vinge, har valts in i Association of Corporate Investigators rådgivande panel som antikorruptions- och utredningsrådgivare.

Association of Corporate Investigators, ACi, är en global ideell förening, det ledande oberoende yrkesorganet och branschens röst när det gäller internutredningar. Med över 25 års erfarenhet av utredningar, bland annat som polis och intern korruptionsutredare inom FN och utredare hos Nationella korruptionsgruppen, valdes Mia Falk in i ACi Advisory Panel, där hon ger råd rörande utredningsmetodik med fokus på korruptionsutredningar och multijurisdiktionell praxis.

Det är givetvis en ära att bli invald i ACi:s Advisory Panel för att göra nytta tillsammans med panelens välmeriterade medlemmar. Vi bidrar med best practice och sakkunskap för att säkerställa en kontinuerlig utveckling inom internutredningar.

Mia Falk.

 

Vi är mycket glada över att ha Mia Falk ombord. Hon har ett riktigt brett spektrum av utredningserfarenhet inom flera sektorer, såväl intern och extern utredning, som juridisk och polisiär erfarenhet. Vi ser fram emot att arbeta med henne kring god praxis vad gäller korruptions- och gränsöverskridande utredningar.

Steve Young, VD för ACi.

Antikorruption handlar om att förstå riskerna

I sin roll på Vinge hjälper Mia Falk och hennes team före­tag med såväl det förebyggande som reaktiva antikorruptionsarbetet.

Interna oegentligheter är svåra att förutse och att vara helt förberedd när de väl inträffar är en utmaning. Brott begås i bolag och i organisatio­ner, genom vett och vilja eller av slarv, vilket man behöver reagera på. Jag tror att vi på Vinge är unika i Sverige med att ha en arbetsgrupp med fokus på misstankar om brott i näringsverksamhet,

avslutar Mia Falk, som genom samverkan inom ACi nu kan erbjuda klienter ännu bättre vägledning och stärka förmågan att göra riskbedömningar.

 

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022