Nyhet

LO ändrar inställning i LAS-frågan

Efter intensiva förhandlingar träffade stora delar av arbetsmarknadens parter i slutet av 2020 en principöverenskommelse om ändringar i arbetsrätten. LO var kritiska till förslaget men har nu svängt i frågan.

Efter den principöverenskommelse som träffades i slutet av 2020 begärde parterna till överenskommelsen att regeringen skulle ta fram ett förslag till lagändringar avseende de delar som principöverenskommelsen adresserar. Regeringen har under året arbetat fram ett förslag till en ny arbetsrättslagstiftning och förslaget har varit på remissrunda. Utöver lagstadgade ändringar i arbetsrättslagstiftningen har Svenskt Näringsliv och ett flertal andra parter träffat ett huvudavtal med flera bestämmelser som sträcker sig längre än de föreslagna lagändringarna. Arbetsrätten kommer att förändras i och med de föreslagna lagändringarna, oavsett var LO står i frågan, men ett oenigt LO meddelade onsdagen den 10 november 2021 att LO nu även ställer sig bakom huvudavtalet. Det är en vändning från LO, som tidigare inte varit överens med Svenskt Näringsliv och de andra parterna som tidigare träffat principöverenskommelsen.

Utöver de ändringar som föreslås i LAS innebär huvudavtalet som LO nu ställer sig bakom bland annat (i) att ännu fler personer kan undantas från turordningsreglerna vid nedskärningar, (ii) rätt till högre ersättning för arbetstagare under pågående uppsägningstvister, och (iii) mer omfattande omställningsstöd till anställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Huvudavtalet preciserar även det nya begreppet ”sakliga skäl”, som i förslaget till ny arbetsrättslagstiftning ersätter ”saklig grund”.

Det är nu upp till LO:s högsta beslutande organ att godkänna huvudavtalet. Representantskapet består av representanter för de till LO anslutna förbunden samt styrelsens ledamöter. Om detta sker blir det upp till respektive LO-förbund att själva ta ställning till om de ansluter sig till huvudavtalet. Huvudavtalet kommer således inte nödvändigtvis gälla för varje LO-förbund. Det återstår att se hur det hela utvecklas.