Nyhet

LO ändrar inställning i LAS-frågan

17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Efter intensiva förhandlingar träffade stora delar av arbetsmarknadens parter i slutet av 2020 en principöverenskommelse om ändringar i arbetsrätten. LO var kritiska till förslaget men har nu svängt i frågan.

Efter den principöverenskommelse som träffades i slutet av 2020 begärde parterna till överenskommelsen att regeringen skulle ta fram ett förslag till lagändringar avseende de delar som principöverenskommelsen adresserar. Regeringen har under året arbetat fram ett förslag till en ny arbetsrättslagstiftning och förslaget har varit på remissrunda. Utöver lagstadgade ändringar i arbetsrättslagstiftningen har Svenskt Näringsliv och ett flertal andra parter träffat ett huvudavtal med flera bestämmelser som sträcker sig längre än de föreslagna lagändringarna. Arbetsrätten kommer att förändras i och med de föreslagna lagändringarna, oavsett var LO står i frågan, men ett oenigt LO meddelade onsdagen den 10 november 2021 att LO nu även ställer sig bakom huvudavtalet. Det är en vändning från LO, som tidigare inte varit överens med Svenskt Näringsliv och de andra parterna som tidigare träffat principöverenskommelsen.

Utöver de ändringar som föreslås i LAS innebär huvudavtalet som LO nu ställer sig bakom bland annat (i) att ännu fler personer kan undantas från turordningsreglerna vid nedskärningar, (ii) rätt till högre ersättning för arbetstagare under pågående uppsägningstvister, och (iii) mer omfattande omställningsstöd till anställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Huvudavtalet preciserar även det nya begreppet ”sakliga skäl”, som i förslaget till ny arbetsrättslagstiftning ersätter ”saklig grund”.

Det är nu upp till LO:s högsta beslutande organ att godkänna huvudavtalet. Representantskapet består av representanter för de till LO anslutna förbunden samt styrelsens ledamöter. Om detta sker blir det upp till respektive LO-förbund att själva ta ställning till om de ansluter sig till huvudavtalet. Huvudavtalet kommer således inte nödvändigtvis gälla för varje LO-förbund. Det återstår att se hur det hela utvecklas.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).