Nyhet

LO ändrar inställning i LAS-frågan

17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Efter intensiva förhandlingar träffade stora delar av arbetsmarknadens parter i slutet av 2020 en principöverenskommelse om ändringar i arbetsrätten. LO var kritiska till förslaget men har nu svängt i frågan.

Efter den principöverenskommelse som träffades i slutet av 2020 begärde parterna till överenskommelsen att regeringen skulle ta fram ett förslag till lagändringar avseende de delar som principöverenskommelsen adresserar. Regeringen har under året arbetat fram ett förslag till en ny arbetsrättslagstiftning och förslaget har varit på remissrunda. Utöver lagstadgade ändringar i arbetsrättslagstiftningen har Svenskt Näringsliv och ett flertal andra parter träffat ett huvudavtal med flera bestämmelser som sträcker sig längre än de föreslagna lagändringarna. Arbetsrätten kommer att förändras i och med de föreslagna lagändringarna, oavsett var LO står i frågan, men ett oenigt LO meddelade onsdagen den 10 november 2021 att LO nu även ställer sig bakom huvudavtalet. Det är en vändning från LO, som tidigare inte varit överens med Svenskt Näringsliv och de andra parterna som tidigare träffat principöverenskommelsen.

Utöver de ändringar som föreslås i LAS innebär huvudavtalet som LO nu ställer sig bakom bland annat (i) att ännu fler personer kan undantas från turordningsreglerna vid nedskärningar, (ii) rätt till högre ersättning för arbetstagare under pågående uppsägningstvister, och (iii) mer omfattande omställningsstöd till anställda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Huvudavtalet preciserar även det nya begreppet ”sakliga skäl”, som i förslaget till ny arbetsrättslagstiftning ersätter ”saklig grund”.

Det är nu upp till LO:s högsta beslutande organ att godkänna huvudavtalet. Representantskapet består av representanter för de till LO anslutna förbunden samt styrelsens ledamöter. Om detta sker blir det upp till respektive LO-förbund att själva ta ställning till om de ansluter sig till huvudavtalet. Huvudavtalet kommer således inte nödvändigtvis gälla för varje LO-förbund. Det återstår att se hur det hela utvecklas.

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Relaterade nyheter