Nyhet

LAS-förhandlingarna tar en ny vändning - IF Metall och Kommunal ansluter sig till partsöverenskommelsen om LAS

Den 4 december 2020 meddelade fackförbunden IF Metall och Kommunal att de anslutit sig till partsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv om en reformerad arbetsrätt. Efter nya förhandlingar meddelade fackförbunden i pressmeddelanden att överenskommelsen i sin helhet är så bra att de väljer att ställa sig bakom uppgörelsen. De nya förhandlingarna har enligt IF Metall och Kommunal täppt igen avgörande brister.

I stora drag innebär den nya överenskommelsen, mellan de fyra parterna, nya villkor för visstidsanställda där den som varit visstidsanställd i minst tolv månader (från nuvarande 24 månader) under fem år ska få en tillsvidareanställning. Vid s.k. hyvling av arbetstid, att anställda får ett lägre arbetstidsmått inom sin nuvarande anställning, ska turordningsregler gälla och en omställningstid på mellan en och tre månader innan det nya arbetstidsmåttet börjar gälla ingår också i den nya partsöverenskommelsen.

Nu ska regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet påbörja lagstiftningsarbetet för att arbetsmarknadens parters förslag ska kunna genomföras. LO centralt har inte sagt ja till partsöverenskommelsen och flera LO förbund har uttryckt kritik mot IF Metall och Kommunals agerande. Vänsterpartiet meddelade strax efter IF Metall:s anslutning att de inte släpper misstroendehotet mot statsminister Stefan Löfven och hans regering för det fall man går vidare i lagstiftningsarbetet.

Den 11 januari presenterades en ny uppdragsbeskrivning om genomförandet av partsöverenskommelsen. Regeringskansliet meddelade då att de beslutat om tre nya interna utredningar för att genomföra partsöverenskommelsen. Uppdragen ska redovisas den 15 maj 2021 och förslagen ska vara färdiga för beslut och i kraft trädande före halvårsskiftet 2022. De tre olika utredningarna består av genomförande av anställningsskydd och tillhörande frågor, genomförandet av grundläggande omställnings- och kompetensstöd och genförandet av ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).