Nyhet

Krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

17 december 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Sedan den första december kan anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kräva att deltagare uppvisar vaccinationsbevis.

Den 17 november tog regeringen emot en hemställan från Folkhälsomyndigheten enligt vilken myndigheten föreslog att krav på vaccinationsbevis för vissa tillfällen införs som en åtgärd för att förhindra smitta av covid-19. Regeringen beslutade med anledning av detta om en ändring av förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Ändringen av förordningen innebär att den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus med fler än 100 deltagare inte behöver beakta Folkhälsomyndighetens deltagarbegränsningar och speciella föreskrifter om smittsäkra evenemang, förutsatt att vaccinationsbevis krävs för deltagande på evenemanget. Som vaccinationsbevis gäller endast ett sådant covidbevis som visar att deltagaren har tagit minst två doser vaccin mot covid-19. Anordnaren av sammankomsten eller tillställningen ska vid inpassage till evenemanget verifiera vaccinationsbevisets äkthet genom att kräva att legitimation uppvisas tillsammans med beviset.

I samband med införandet av möjligheten för anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att kräva vaccinationsbevis har frågan om diskriminering av de grupper som av olika anledningar inte kunnat vaccinera sig eller valt att inte vaccinera sig lyfts, främst i förhållande till diskrimineringsgrunderna ålder, funktionsnedsättning och religion eller annan trosuppfattning. Mot bakgrund av detta medges två undantag i förhållande till kravet på vaccinationsbevis i den nya regleringen. Eftersom minderåriga normalt inte erbjuds vaccination mot covid-19 undantas personer under 18 år från skyldigheten att uppvisa vaccinationsbevis vid deltagande i större evenemang som är öppna för allmänheten. De som av medicinska skäl avråtts från att vaccinera sig, exempelvis för att de är allergiska mot substanser i vaccinet, undantas också. Dessa kategorier av personer ska med andra ord inte behöva uppvisa vaccinationsbevis för att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För övriga personer som av olika skäl valt att inte vaccinera sig bedöms dock kravet på vaccinationsbevis berättigat och ändamålsenligt för att begränsa smittspridning och för att värna om liv och hälsa, särskilt då det är fråga om en reglering som förväntas gälla under en begränsad tid. Diskrimineringsombudsmannen har genom ett remissvar till förslaget på den nya regleringen instämt i att intresset av att skydda andra personers liv och hälsa får anses väga tyngre än det ingrepp i ovaccinerades möjligheter att delta i samhället som kravet på vaccinationsbevis innebär.

Den nya regleringen gäller som ovan nämnt endast tillställningar och sammankomster som är öppna för allmänheten, varför privata fester såsom t.ex. företagsjulfester får anses undantagna regleringen. Vår bedömning är att emellertid att arbetsgivare, beroende på omständigheterna, i vart fall bör kunna efterfråga uppvisande av vaccinationsbevis vid större privata och frivilliga tillställningar såsom julfester, i syfte att minska riskerna för smittspridning. Om vaccinationsbevis efterfrågas av en arbetsgivare i dessa fall är vår rekommendation dock att arbetsgivaren, liksom vad som gäller för anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte begär vaccinationsbevis från personer under 18 år eller från personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte ta vaccinet.

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022 Arbetsrättsliga nyheter

Relaterade nyheter