Nyhet

Kina förbjuder företag att följa västerländska handelsbegränsningar

9 juli 2021

Spänningarna i handelsrelationerna mellan Kina och väst ökade ytterligare den 10 juni när Kinas folkkongress antog en ny lagstiftning. Denna förbjuder företag i Kina att bland annat följa det man anser vara diskriminerande handelsbegränsningar mot landet.

Lagen antas var ett svar på den senaste tidens sanktioner och andra handelsbegränsningar som USA och även EU har infört mot Kina. För en överblick av dessa, se Vinges nyhetsbrev från 15 september 2020 som du finner här.

Lagen kommer sannolikt innebära stora utmaningar för västerländska dotterbolag i Kina, som måste följa EU:s eller USA:s sanktioner och därmed hamnar i en oundviklig konfliktsituation.

 

En icke officiell engelsk översättning av den nya kinesiska lagen finner du här

 

Trolig inspiration från EU

En trolig inspirationskälla till den nya lagen är EU:s så kallade Blockeringsförordning (Rådsförordning 2271/96) som på ett likartat sätt förbjuder företag och personer inom EU att följa viss sanktionslagstiftning av USA. Förordningen tillkom 1996 som en reaktion på att USA införde sanktioner som begränsade handeln för bl.a. europeiska bolag med Iran, Kuba och Libyen. Denna typ av blockeringslagstiftning är problematisk både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv, då de försätter företag i svåra valsituationer – hur man än gör riskerar man att bryta mot något regelverk. En nylig kommentar från Vinge angående tillämpningen av EU:s Blockeringsförordning finner du här. 

 

Lagens innehåll i korthet

Lagen är förhållandevis kort med endast 16 artiklar. Genom lagen kodifierades ett regelverk som Kinas handelsdepartement införde i januari 2021 och som syftade till att motverka “unjustifiable foreign laws and measures against PRC individuals and organisations”. 

Lagen tillämpningsområde

Lagen gäller företag och individer som befinns inom Kinas territorium (artikel 11). Även om det inte uttryckligen framgår från lagtexten är det rimligt att anta att lagen omfattar utländska – det vill säga även svenska – dotterbolag i Kina.

 

Typ av förbud

Lagen innehåller två olika typer av förbud:

  1. Organisationer och individer i Kina är förbjudna att följa diskriminerande eller begränsande åtgärder av utländska stater mot kinas medborgare och organisationer (artikel 12). Detta antas omfatta både sanktioner och exportkontrollåtgärder som är riktade mot Kina. I motsats från EU:s blockeringsförordning innehåller Kinas blockeringsförordning ännu ingen lista över utländska regelverk som lagen omfattar. Det antas att en sådan lista kommer publiceras.

 

  1. Förbud för organisationer och individer oavsett var i världen man befinner sig att direkt eller indirekt medverka i lagstiftning, beslutsprocess eller implementering av diskriminerande eller begränsande åtgärder (artikel 4).

 

 

Konsekvenser om man bryter mot lagen

Ett företag som på ett enligt lagen otillåtet sätt följer en begränsande handelsåtgärd (punkten 1 ovan) kan bli instämd av en kinesiskt skadelidande vid kinesisk domstol med krav på skadestånd och även att företaget skall upphöra med att efterleva den begränsande åtgärden (artikel 12). Detta skulle kunna inträffa exempelvis om ett västerländskt dotterbolag i Kina avslutar en affärsrelation med en kinesisk affärspartner på grund av att partnern finns upptagen på EU:s eller USA:s sanktionslista.

 

När det gäller förbud till medverkan till otillåtna beslutsprocesser och implementering (punkten 2 ovan) riktar sig detta förmodligen inte omedelbart mot företag utan istället länders statsförvaltning och högre statstjänstemän. Straff kan omfatta reseförbud, frysning av tillgångar eller andra motåtgärder som kinesiska myndigheter bestämmer. Straffet även riktas mot nära släktingar och bolag med vilka det finns ett samröre (artikel 5).

 

Kinesiska myndigheter förväntas uppföra en lista över de motåtgärder som man inför, vilket innebär ytterligare en förpliktelse för bolag då organisationer och individer inom Kinas territorium är förpliktigade att följa även de kinesiska motåtgärderna, det vill säga respektera exempelvis beslut om frysning av tillgångar.

 

Hur man kan minska risken för att bryta mot lagen

Företag som har verksamhet i eller med anknytning till Kina kan vidta ett antal åtgärder för att minska negativa effekter av den nya kinesiska lagen. Ett första steg är att analysera hur lagen påverkar verksamheten både utifrån det egna perspektivet men även utifrån eventuella kinesiska affärspartners. Därefter kan man överväga följande åtgärder:

 

  • Gå igenom och förbättra företaget regelefterlevnadssystem i ljuset av den nya lagen, bland annat genom att tillse att inga transaktioner sker i strid mot beslut om motåtgärder som beslutats av kinesiska myndigheter.
  • Överväg att införa klausuler i kontrakt som adresserar situationen att någon av parterna blir föremål för både västerländska och kinesiska sanktioner. En sådan klausul kan bland annat beröra möjligheten att ansöka om licens eller annat undantag från relevanta handelsbegränsningar.
  • Vidta åtgärder för att minska risken att sanktioner tillämpas ”i onödan” på en transaktion exempelvis pga. att parterna använder amerikanska dollar som valuta när någon annan valuta går lika bra. 

Vid frågor som rör sanktioner, varmt välkommen att kontakta någon av våra experter nedan. Information om vår övriga expertis inom internationell handel klicka här.

  

Anders Leissner

Expert sanktioner, shipping och försäkring, Göteborg

+ 46 (0)10 614 15 20

anders.leissner@vinge.se

Björn Nicolai

Senior Advisor, Göteborg

+46 (0)10 614 15 32

bjorn.nicolai@vinge.se

Vinges IP-grupp topprankade av IAM 1000

Vinges IP-grupp tar åter topplacering i den nyligen släppta rankingen IAM 1000. Malin Malm Waerme, Stojan Arnerstål och Håkan Borgenhäll tar också emot individuella omnämnanden i rankingen.
8 juli 2021

EU-förbud mot att ta hänsyn till amerikanska sanktioner riskerar vidsträckt tolkning

Generaladvokaten har i ett mål inför EU-domstolen kommit med ett förslag till avgörande rörande reglerna om hur EU-företag ska förhålla sig till tredje länders extraterritoriella lagstiftning. Förslaget till avgörande innefattar en relativt långtgående tolkning av förbudet för EU-företag att följa amerikanska sanktioner. Om EU-domstolen i sin kommande dom följer generaladvokaten riskerar detta att medföra omfattande regulatoriska problem för företag framöver.
7 juli 2021

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor

Advokaterna Sofie Bjärtun, Rikard Lindahl, Malin Malm Waerme och Daniel Wendelsson vid Vinges Stockholmskontor har utsetts till nya delägare från och med 1 januari 2022. Följande advokater har valts in som counsels vid Vinges Stockholmskontor: Stojan Arnerstål, Amanda Knutsson, Jolene Reimerson, Linnéa Sellström och Filip Öhrner.
6 juli 2021