Nyhet

IP-strategi i en värld av innovation och snabb förändring

I undersökningen IP-Kompassen 2021, beskriver svenska bolag att immateriella rättigheter fortsatt ses som en värdefull tillgång. Hela 74 % av respondenterna angav att immateriella rättigheter är betydelsefulla för företaget (42 % mycket viktigt och 32 % viktigt). Nästan en tredjedel av företagen (27 %) har också blivit utsatta för intrång de senaste fem åren. Av samtliga respondenter tror 38 % att intrången kommer att fortsätta öka de närmaste fem åren.

Sverige i topp inom global innovation

Det råder en stark global trend där innovation och väl förvaltade immateriella rättigheter knyts starkare till tillväxt och stark konkurrenskraft. Sverige placerar sig på andra plats när världens mest innovativa länder utsågs i World Intellectual Property Office:s (”WIPO”) Global Innovation Index 2021, där bland annat ansökningar och upprätthållande av immateriella rättigheter är en parameter. WIPO:s rapport visar att såväl regeringar som företag har skalat upp sina investeringar kopplade till innovationer under pandemin. Denna ökade investerings­vilja framgår av ökade R&D-kostnader, ökning av antal IP-ansökningar, där bland annat internationella patentan­sökningar nådde en all-time high under 2020, ökande faktiska forskningsresultat och ett ökat antal venture capital-transaktioner. WIPO:s analys är att resultatet är en direkt konsekvens av en ökad förståelse för hur viktig innovation är i relation till tillväxt i en integrerad och konkurrensutsatt global världsekonomi.

Immateriella tillgångar har fått en starkt ökad betydelse på ett strukturellt plan, inte minst genom det digitalise­ringsprång och den teknikrevolution som nu råder.

Teknikutvecklingen inom distanslösningar har av naturliga skäl gått starkt framåt under pandemin. Användningen av Microsoft Teams har exempelvis gått från 75 miljoner dagliga användare i april 2020 till 145 miljoner dagliga användare i april 2021. Den globala e-handeln har också ökat lavinartat där den globala e-handelsförsäljningen 2019 låg på ca 3,35 triljoner US dollar till att förväntas landa på ca 4.92 triljoner US dollar för 2021. På samma sätt kommer nya produkter och tjänster att utvecklas i takt med att vårt beteende anpassar sig. Några frågor som redan är i stort fokus är den ökade användningen av AI, utveckling av Blockchain-teknik samt den stundande omväxlingen till ett socialt metaverse – en form av virtuell verklighet.

Innovationsutveckling och strategisk fokus på immateriella rättigheter

Förmågan att följa med i innovationsutvecklingen kommer att vara avgörande för bolagets framtida konkurrenskraft. För att utveckla och upprätthålla sin position på marknaden behöver bolaget fortsatt fundera på hur man skyddar sina innovativa lösningar på bästa sätt, och inte minst hur man upprätthåller och försvarar sådant skydd.

En särskilt intressant reflektion från IP-Kompassen 2021 är att de flesta som blir utsatta för intrång anser att de inte har haft ett tillräckligt skydd för sina immateriella tillgångar. Nästan hälften (49 %) av de bolag som utsatts för intrång har i efterhand vidtagit ytterligare åtgärder för att stärka sitt skydd efter uppmärksammat intrång. Av de åtgärder som företagen uppgett att de arbetat vidare med framhävs bland annat utbildningsinsatser för att öka kunskapen kring hur man på bästa sätt kan skydda företagets rättigheter, och här följa med i utvecklingen på marknaden. Detta är en stark indikation på att man som företag behöver ta höjd för nya risker som hänger samman med dagens teknikutveckling.

IP-strategi för framtidens risker och behov

Betyder det här att man som bolag behöver lägga om sin IP-strategi för att ta höjd för framtida risker? Både ja och nej. De viktigaste delarna för implementering av verksamhetens IP-strategi torde
ännu vara:

 • att identifiera väsentliga rättigheter och i vilken omfattning dessa ska registreras
 • att säkerställa att det finns robusta avtal på plats med alla som är involverade i utveckling av immateriella rättigheter
 • att säkerställa att det finns robusta avtal för alla rättigheter som licensieras in eller ut i bolaget eller på något annat sätt används som en finansiell resurs i företaget
 • att ha en plan för företagets förebyggande arbete för att förhindra intrång (exempelvis genom bevakning av marknaden, tillförlitliga sekretessavtal och interna utbildningsinsatser)
 • att kontinuerligt säkerställa insamling av dokumentation som kan användas för framtida bevisning i en intrångsprocess.

Likväl är det av största vikt att frekvent kontrollera att innehållet i IP-strategin de facto reflekterar företagets utveckling och position på marknaden. Detta oavsett om man är ett nystartat tech-bolag
eller ett traditionellt industriföretag. Nya aspekter kan behöva övervägas, såsom:

 • Finns det andra typer av rättigheter som kan vara intressanta än de man traditionellt ansett skyddsvärda, exempelvis okonventionella varumärken eller patent för datorimplementerade uppfinningar?
 • Har företaget skydd på alla de marknader som kan vara aktuella i takt med den ökade globaliseringen?
 • Bör mjukvara eller data som används i företaget även hanteras som en företagshemlighet i större
  utsträckning?
 • Är avtal relaterade till innovation anpassade till att utvecklingen bedrivs från flera olika håll i världen?
 • Är äganderätt till mjukvara och data alltid nödvändigt?
 • Kan nya system och verktyg användas för att säkerställa sina rättigheter, exempelvis användning av
  automatiserade lösningar för intrångsbevakning?
 • Det enskilt viktigaste tipset i den snabba utvecklingen är antagligen: ”you snooze, you loose”. Säkerställ att ditt företag följer med i innovationskapplöpningen och att verktygen som  immaterialrätten erbjuder utnyttjas och förvaltas på bästa sätt.

 

Den här artikeln är en av flera analyser och kommentarer som vi publicerat i samband med Vinges femte marknadsundersökning av svenskt näringslivs förhållningssätt till immateriella rättigheter, IP-Kompassen.
Undersökningen har genom åren haft återkommande frågeställningar, men vid varje tillfälle undersöks även dagsaktuella ämnen. Denna gång undersökte vi hur pandemin påverkat företagens arbete med immateriella rättigheter. Undersökningen omfattar 300 företag inom tillverkningsindustri och servicenäring med en årlig omsättning på minst 50 miljoner.
Läs undersökningen IP-Kompassen här