Nyhet

HFD meddelar prövningstillstånd avseende jämförelsemånad vid korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, på begäran av Tillväxtverket, meddelat prövningstillstånd i fråga om jämförelsemånad vid korttidsarbete. Bakgrunden till ärendet i fråga är att ett bolag som startat upp runt den tid coronapandemin bröt ut nekades tillfälligt stöd vid korttidsarbete med anledning av att det inte fanns några utbetalda arbetsgivaravgifter under jämförelsemånaden i fråga.

Tillväxtverket har tillämpat lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete så som de tolkat dess syfte, däribland att säkerställa att inte korttidsstöd lämnas för de arbetstagare som blivit anställda under stödperioden.

De lägre instanserna har dock inte haft en helt enhetlig syn på frågan och efter överklagande från Tillväxtverket meddelade HFD i mitten av maj 2021 prövningstillstånd i frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket har enligt Dagens Nyheter medgivit fel i hanteringen av korttidsstöd men driver fortsatt frågan vidare till HFD då myndigheten menar att det är viktigt att frågan prövas eftersom det idag saknas praxis inom området samtidigt som företag måste kunna förutse hur jämförelsemånaden tillämpas.

Regeringen föreslår en justerad beräkning av bilförmån

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till att ändra schablonbeloppet som används vid beräkningen av bilförmån. Bakgrunden till förslaget är att regeringen vill att förmånsvärdet för bilförmån bättre ska spegla den faktiska kostnaden av att ha en privatägd bil.

Förlängda åtgärder med anledning av covid-19

Som vi tidigare rapporterat om i nyhetsbrevet har regeringen vidtagit diverse åtgärder för att minska coronapandemins negativa konsekvenser på arbetsmarknaden, bland annat har karensersättning till anställda införts och nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar.

Ändringar i LAS (Ds 2021:17) en reformerad arbetsrätt

Som vi tidigare har berättat om har stora delar av arbetsmarknadens parter träffat en principöverenskommelse om ändringar i arbetsrätten.