Nyhet

Hantering av immaterialrätt under tider av pandemi

Världen har nu vaknat upp till det faktum att rådande pandemi kommer att påverka oss en längre tid. Beräkningar pekar också mot att uppåt 80 procent av ett företags värde kan återfinnas i bolagets immateriella tillgångar. Att anta en aktiv roll i hanteringen och förvaltningen av företagets IP är därför en både gynnsam och avgörande strategi för verksamhetens fortsatta överlevnad.

Rådande pandemi-situation kommer att ha en betydligt större inverkan på den globala ekonomin än investerare och beslutsfattare först anat. Varken myndigheter eller forskargrupper kan heller ge några besked om hur lång tid det kan tänka ta tills samhällen och marknader återfått sina normallägen.

För att säkra företagets fortlevnad behöver nu en rad strategiska överväganden i verksamheten göras. En rad aktiva beslut måste även fattas för att stärka och optimera nyttan av företagets IP. Här följer en summering över åtgärder som bör vidtas samt frågor som måste bevakas för en konkurrenskraftig och framgångsrik hantering och förvaltning av IP i pandemitider.

Uppdatering av företagets konkurrentanalys

Att identifiera och löpande utvärdera sina konkurrenter är av väsentlig betydelse för verksamheten. Spelplanen är nu förändrad och de analyser som tidigare gjorts kan nu förlorat sin relevans. Teknikområden och aktörer som tidigare inte varit ett konkurrerande hot kan ha utvecklats till blomstrande verksamheter med aggressiv utveckling, medan andra branscher kan ha stannat av kraftigt. Vissa konkurrenter kan ha en opåverkad eller rentav stärkt verksamhet och finansiell status, medan andra plötsligt har begränsade resurser, saknar finansiella muskler och nu kämpar för sin överlevnad. För att ta rätt strategiska beslut vad gäller teknikområden, rättighetsförvärv, handläggning av ärenden, eventuell licensiering och kommersialisering och beivrande av intrång är en aktuell och ständigt uppdaterad konkurrensanalys avgörande.

Slå vakt om företagshemligheter och know-how

Med omfattande permitteringar, varsel och uppsägningar kan nyckelpersoner som har central know-how och sitter på värdefulla företagshemligheter försvinna. Att se över, skydda och beivra intrång av företagshemligheter och know-how har därför blivit högaktuellt. Distansarbete ökar också risken att värdefull know-how och företagshemligheter hamnar i orätta händer.

För att i möjligaste mån undvika detta:

  • Vidta åtgärder för att identifiera, dokumentera och skydda företagshemligheter och know-how.
  • Se över anställningsavtal, konsultavtal samt rutiner vid anställningars upphörande, och se till att det finns en tydlig policy på plats för att skydda och upprätthålla dessa centrala tillgångar.
  • Säkerställ att ni har faktisk kontroll över denna fråga i den dagliga verksamheten och inte bara i teorin.

Håll dig uppdaterad om konkurrenters ekonomiska förutsättningar

Underskatta inte det faktum att pandemi-situationen skapar möjligheter för vissa aktörer. Konkurrenter som verkar på en öppen marknad, som har gott om resurser, framåtdriv och ett tydligt mål kan dra fördelar av rådande situation och snabbt spinga förbi verksamheter med en mindre gynnsam position. På vissa marknader beviljas också ekonomiskt stöd till företag där insatser görs för att stärka de inhemska industrierna.

För att undvika oväntade överraskningar och för att säkerställa att ni behåller er konkurrenskraft utifrån ett IP-perspektiv är det därför viktigt att hålla sig uppdaterad över den ekonomiska och politiska situationen på de marknader där era huvudkonkurrenter verkar.

Bevaka förändringar hos patentmyndigheter

De största och mest centrala patentmyndigheterna runt om i världen bedriver i princip normal verksamhet trots rådande situation. Frister i handläggning av olika ärenden kan dock vara ändrade och även justeras löpande, beroende på resurs och beläggningssituation hos patentmyndigheterna. Det är alltså av största vikt att hålla sig löpande uppdaterad kring tid gällande frister.

Ett antal patentmyndigheter har etablerat nya rutiner för att underlätta handläggning av befintliga och nya ansökningar under pandemin. Användning av digitala plattformar vid såväl muntliga förhandlingar som intervjuer med granskare har införts hos en rad patentmyndigheter. Betänk att detta kan kräva andra förberedelser än vid en sedvanlig intervju eller förhandling på plats. Vikten av tillräcklig sekretess under digitala förhandlingar kan också kräva andra IT-säkerhetslösningar än normalt.

Det är också viktigt att bevaka hur de olika patentmyndigheterna nu sköter sin dokumenthantering. De myndigheter som tidigare krävt fysiska underskrivna dokument kan ha ändrat sina rutiner, då acceptansen av elektroniska underskrifter och scannade kopior nu blivit allt mer utbredd.

I Kina fortsätter antalet patentansökningar att stiga till rekordnivåer trots rådande situation. Detta leder till ett ökat behov av att bevaka ”prior art” från Kina även för företag som inte är direkt verksamma på den kinesiska marknaden.

Situationen hos domstolarna

Hos de svenska domstolarna är målinflödet fortsatt högt. Användningen av videoteknik vid förhandlingar ökar stort och antalet videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet har fördubblats jämfört med förra året. Antalet inställda förhandlingar är också något högre än normalt beroende på en brist på domare samt på grund av att berörda parter i högre utsträckning inte kunnat delta vid utsatt förhandling.

Handläggningstiderna för domstolar i jurisdiktioner där samhället stängts ner och invånare satts i karantän är av förklarliga skäl mycket längre än normalt. Domstolsväsendet i många jurisdiktioner är inte heller anpassat till digitalt arbete och har ofta, på grund av bristande IT-infrastruktur, ingen möjlighet att ställa om till digitala förhandlingar.

Som en effekt av domstolsväsendets förlängda handläggningstider i vissa jurisdiktioner bör man således bevaka intrång mer aktivt och agera skyndsamt vid sådana, i syfte att undvika att en intrångsgörare får fritt spelrum på den aktuella marknaden under för lång tid.

Etablering av en tydlig strategi för kommersialisering av företagets IP

I en tid av budgetåtstramningar och fokus på kostnadsbesparingar blir det allt viktigare att låta IP bli en intäkt och inte bara en kostnad. Gör därför en strategisk översyn av IP-portföljen och sätt upp en strategi för kommersialisering av delar av densamma. Att licensiera ut en del av sin IP kan ge både strategiska och monetära fördelar. Det kan också finnas anledning att överväga att avyttra delar av IP-portföljen som inte längre är strategiskt viktig. En försäljningsintäkt kan i sin tur finansiera återinvestering i nya IP-rättigheter inom rätt fokusområde.

Säkerställande att IP-strategin är i linje med den övergripande affärsstrategin

Den forcerade digitalisering som blivit en effekt av rådande världsläge leder till att många företags affärsmodeller kommit att omvärderas. Ett företags utbud och kapacitet kommer att behöva anpassas efter en ny verklighet med antingen färre eller fler kunder, andra inköpskanaler, nya köpmönster eller ändrade produktionsförutsättningar. IP-strategin måste i och med detta löpande justeras och anpassas efter den nya övergripande affärsstrategin, för att säkerställa att företaget är konkurrenskraftigt även under dessa nya förutsättningar.

Patent- och varumärkesportföljer med traditionellt sett global täckning, som är både tids- och resurskrävande att upprätthålla, kanske inte längre är enda vägen fram. Våga därför utvärdera nya skyddsformer, tänk kvalitet istället för kvantitet och utmana tidigare antagna beslut och strategier. Säkerställ också att ni har rutiner, processer och en tydlig strategi för hur frågan om IP skall hanteras i olika former av samarbeten. Ökade krav på kostnadseffektivitet, etablering av nya affärsmodeller och en ny spelplan kommer med stor sannolikhet att kräva utökade samarbeten mellan olika parter för att säkra företagets konkurrenskraft på lång sikt.

Kontakt:

Anna Maria Lagerqvist Gahm, IP/IT Expert