Nyhet

Håkan Borgenhäll utses till expert i statlig utredning

13 september 2022 Immaterialrätt

Håkan Borgenhäll, delägare och IP-rättslig specialist, har utsetts till expert i en statlig utredning med uppgift att se över frågan om upphovsrättsliga inskränkningar.

Syftet till översynen är att åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk för användning av upphovsrättsligt skyddade verk, som kan ske utan tillstånd. I uppdraget ingår att föreslå bestämmelser som säkerställer att det finns rimliga möjligheter att återge offentlig konst samt att använda verk och andra skyddade prestationer vid nyhetsrapportering, parodisyfte och liknande situationer.

Bakgrunden är att såväl EU-domstolen som svenska domstolar i ett antal avgöranden på senare år givit uttryck för att medlemsstaternas handlingsutrymme när det gäller nationella inskränkningsbestämmelser är mer begränsat än vad den svenska lagstiftaren utgått från. Även tillämpningsområdet för vissa typer av inskränkningar har under senare tid kommit att klargöras i praxis.

Sedan direktivet om upphovsrätten i informationssamhället genomfördes i svensk rätt har det skett en betydande samhällsutveckling som inneburit nya och ändrade beteendemönster när det gäller skapandet och konsumtion av nyheter, film, musik, bilder och annat upphovsrättsligt skyddat material. Flera aktörer har också efterfrågat en genomlysning av upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar.

Det är mot den här bakgrunden som regeringen nu låter en utredare se över upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar, och föreslå de författningsändringar som behövs.

Håkan Borgenhäll:

Efter att tidigare ha medverkat vid fyra av regeringens betänkanden – ändringen av mönsterskyddslagen i två steg, patentlagens anpassning till det nya europeiska patentsystemet samt omskrivningen av patentlagen, är det med stora förväntningar om ett intressant arbete som jag går in i denna utredning. Den här typen av arbete ger en unik kunskap och erfarenhet och jag ser fram emot att föra det vidare i vår IP-grupp.