Nyhet

Förlängda åtgärder med anledning av covid-19

Som vi tidigare rapporterat om i nyhetsbrevet har regeringen vidtagit diverse åtgärder för att minska coronapandemins negativa konsekvenser på arbetsmarknaden, bland annat har karensersättning till anställda införts och nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar.

Regeringen har nu beslutat att förlänga ett flertal av dessa åtgärder. Såväl ersättningen för karensavdrag till arbetstagare som kompensationen till arbetsgivare för de sjuklönekostnader som till följd av covid-19 överstiger det normala förlängs till och med den 30 juni 2021.

Vad gäller sänkta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar är de i dagsläget sänkta till 19,73 procent men enligt propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 (prop. 2020/21:202) föreslås att en förstärkt nedsättning till 10,21 procent ska gälla under juni, juli och augusti för personer som vid starten av året har fyllt 18 år men inte 23 år. Den förstärkta nedsättningen föreslås träda i kraft den 19 juni 2021 men har inte antagits än.

Regeringen föreslår en justerad beräkning av bilförmån

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till att ändra schablonbeloppet som används vid beräkningen av bilförmån. Bakgrunden till förslaget är att regeringen vill att förmånsvärdet för bilförmån bättre ska spegla den faktiska kostnaden av att ha en privatägd bil.

HFD meddelar prövningstillstånd avseende jämförelsemånad vid korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, på begäran av Tillväxtverket, meddelat prövningstillstånd i fråga om jämförelsemånad vid korttidsarbete. Bakgrunden till ärendet i fråga är att ett bolag som startat upp runt den tid coronapandemin bröt ut nekades tillfälligt stöd vid korttidsarbete med anledning av att det inte fanns några utbetalda arbetsgivaravgifter under jämförelsemånaden i fråga.

Ändringar i LAS (Ds 2021:17) en reformerad arbetsrätt

Som vi tidigare har berättat om har stora delar av arbetsmarknadens parter träffat en principöverenskommelse om ändringar i arbetsrätten.