Nyhet

Förlängda åtgärder med anledning av covid-19

Som vi tidigare rapporterat om i nyhetsbrevet har regeringen vidtagit diverse åtgärder för att minska coronapandemins negativa konsekvenser på arbetsmarknaden, bland annat har karensersättning till anställda införts och nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar.

Regeringen har nu beslutat att förlänga ett flertal av dessa åtgärder. Såväl ersättningen för karensavdrag till arbetstagare som kompensationen till arbetsgivare för de sjuklönekostnader som till följd av covid-19 överstiger det normala förlängs till och med den 30 juni 2021.

Vad gäller sänkta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar är de i dagsläget sänkta till 19,73 procent men enligt propositionen Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 (prop. 2020/21:202) föreslås att en förstärkt nedsättning till 10,21 procent ska gälla under juni, juli och augusti för personer som vid starten av året har fyllt 18 år men inte 23 år. Den förstärkta nedsättningen föreslås träda i kraft den 19 juni 2021 men har inte antagits än.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).