Nyhet

Den tillfälliga förstärkningen av stödet vid korttidsarbete upphör

10 november 2021 Arbetsrättsliga nyheter

Som vi vid tidigare har rapporterat om har stödet vid korttidsarbete under pandemin sedan början av år 2020 reglerats genom tillfällig lagstiftning. Det tillfälliga regelverket har erbjudit arbetsgivare förstärkta möjligheter till stöd, när man behövt låta personal gå ner i arbetstid på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Den 1 oktober i år ersattes det tillfälliga regelverket med permanent lagstiftning för stöd till korttidsarbete – även kallat ”det ordinarie stödet”. Möjligheten att få stöd enligt den tillfälliga och den permanenta lagstiftningen skiljer sig från varandra på ett antal punkter, både vad gäller ersättningsnivåer och villkor. Bland annat gäller att företag som har tagit emot korttidsstöd under 2020 kan söka det ordinarie stödet först 24 månader efter den sista månaden då stöd har mottagits under år 2020. Den permanenta lagstiftningen innebär även förändringar av subventionsgraden, som sänks från 75 procent till den ordinarie nivån på 33 procent.

Ny statlig utredning presenterad – ändringar i diskrimineringslagen på gång?

I början av december 2021 presenterades utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. I utredningen lämnas flera förslag på ändringar i diskrimineringslagen. Utredningen är nu ute på lagrådsremiss. Därefter kan regeringen välja att lägga fram en proposition där förändringar i diskrimineringsskyddet föreslås, vilket skulle kunna leda till lagändringar under år 2022.

Regeringen har beslutat vilka myndigheter som ska inrätta externa visselblåsarfunktioner

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lagen ställer krav på verksamheter och myndigheter att inrätta och hantera så kallade interna respektive externa rapporteringskanaler.

Nya regler i säkerhetsskyddslagen från den 1 december 2021

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller sedan år 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda känslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Den 1 december 2021 introducerades flera nya regler i lagen.