Nyhet

Dataskydd hindrar inte arbetsgivare att lämna ut personuppgifter under kollektivavtal

10 november 2021 Rättsfall

Arbetsdomstolen fann i en dom från maj i år (AD 2021 nr 23) att en arbetsgivare var skadeståndsskyldig efter att arbetsgivaren, i strid med det kollektivavtal som arbetsgivaren var bunden av, först inte lämnat ut några anställningsbevis alls, därefter endast lämnat ut maskerade kopior av anställningsbevis till den lokala fackliga organisationen. Arbetsgivaren menade att man inte hade kunnat lämna ut omaskerade kopior av anställningsbevisen utan att bryta mot EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”).

Vinges kommentar

Kollektivavtalet ”Tobaksavtalet” gav lokala fackliga organisationer rätt till att få kopior av anställningsbevis för anställningar som varar i mer än en månad. Kollektivavtalet är en rättslig grund som en arbetsgivare med åberopande av kan behandla personuppgifter såsom personnummer. I denna del betonar Arbetsdomstolen tydligt att det är den personuppgiftsansvariges (i detta fall arbetsgivaren) skyldighet att ha koll på och informera berörda om alla ändamål med personuppgiftsbehandlingen. Det är arbetsgivarens ansvar att informera anställda om att deras personuppgifter kan komma att delas med facket i enlighet med kollektivavtalet.

Bakgrund

En arbetsgivare var bunden av ett kollektivavtal enligt vilket den lokala fackliga organisationen hade rätt att få kopior av anställningsbevis för anställningar som varade längre än en månad. I början av 2019 begärde den lokala fackliga organisationen att få ut sådana kopior, vilket arbetsgivaren vägrade lämna ut. Under sommaren 2019 lämnade arbetsgivaren, med hänvisning till dataskyddsskäl, ut kopior där arbetstagarens samtliga personuppgifter var maskerade. Parterna var oense om huruvida arbetsgivaren hade brutit mot Tobaksavtalet genom att endast lämna ut maskerade anställningsbevis och genom att dröja så länge med att lämna ut kopiorna. I Arbetsdomstolen lyftes även frågan om det är i strid med GDPR och svensk kompletterande lagstiftning (tillsammans ”dataskyddslagstiftning”) att lämna ut omaskerade kopior av anställningsbevis.

Arbetsdomstolens bedömning

Arbetsdomstolen inledde med att bedöma huruvida arbetsgivaren var skyldig att lämna ut omaskerade kopior av anställningsbevisen enligt tobaksavtalet. Det fanns ingen gemensam partsavsikt att endast lämna ut delar av dessa. Ordalydelsen var, enligt Arbetsdomstolen, tydlig; arbetsgivaren var skyldig att lämna ut omaskerade kopior av anställningsbevisen till den lokala fackliga organisationen.

Arbetsdomstolen konstaterade därefter att arbetsgivaren får lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt för att arbetsgivaren ska uppfylla sina rättsliga skyldigheter, till exempel en skyldighet enligt kollektivavtalet. Vidare fann Arbetsdomstolen att det var arbetsgivarens skyldighet att, i egenskap av personuppgiftsansvarig, i samband med att personuppgifter samlas in även ange att personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med arbetsgivarens skyldigheter under kollektivavtalet och att det innebär att den lokala fackliga organisationen kan få ta del av arbetstagarens personuppgifter. Arbetsdomstolen fann således att det var förenligt med dataskyddslagstiftningen att lämna ut omaskerade kopior av anställningsbevisen till den lokala fackliga organisationen och att arbetsgivaren därför hade kunnat följa både kollektivavtalsbestämmelsen och dataskyddslagstiftningen samtidigt. Arbetsgivaren ålades att betala allmänt skadestånd om 50 000 kr.

Arbetsdomstolen godtar särbehandling pga. ålder med hänsyn till äldres ökade behov av vila

En arbetsgivare och en anställd som fyllt 60 år kom överens om att den anställde skulle fortsätta med samma arbete som innan, trots att det lokala kollektivavtalet innehöll en bestämmelse enligt vilken arbetstagare inte fick arbeta på visst sätt pga. arbetets karaktär efter ha fyllt 60 år. Undantag fick göras från denna bestämmelse genom en överenskommelse mellan parterna. Någon sådan överenskommelse fanns inte. Arbetsdomstolen fann genom domen AD 2021 nr 38 att kollektivavtalets bestämmelser som innebar en särbehandling pga. ålder var både rimliga och nödvändiga för att tillgodose äldres ökade behov av vila.
10 november 2021 Rättsfall

Oklart avskedande drabbar arbetsgivaren

Arbetsdomstolen förtydligar i en dom (AD 2021 nr 14) att om en arbetsgivare har haft grundad anledning att inse att en arbetstagare har uppfattat sig som uppsagd eller avskedad, trots att arbetsgivaren inte själv anser att så är fallet, måste arbetsgivaren tydliggöra att anställningen består. Passivitet i en sådan situation medför att arbetstagaren anses uppsagd eller avskedad, vilket kan innebära att ett brott mot LAS har skett.
15 juni 2021 Rättsfall

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål

EU-domstolen klargör i en ny dom att den som anser sig ha blivit diskriminerad har rätt att få en domstolsprövning som fastställer huruvida diskriminering har skett - om motparten bestrider att så är fallet. Den som anklagas för diskriminering kan därmed inte längre ”blockera” den drabbades rätt till domstolsprövning genom att medge talan i ersättningsdelen. Avgörandet innebär ett starkare diskrimineringsskydd för enskilda och medför att vissa svenska processrättsliga regler kan vara oförenliga med EU-rätten.
11 juni 2021 Rättsfall