Nyhet

Dagne Sabockis disputerar med avhandling i upphandlingsrätt

Dagne Sabockis har nyligen disputerat med avhandlingen Competition and Green Public Procurement in EU Law – a study under Directive 2014/24/EU. Avhandlingen sätter fokus på förhållandet mellan miljö- och konkurrenshänsyn vid offentliga upphandlingar, två aspekter som ofta kan uppfattas stå i motsats till varandra.

EU:s upphandlingsregler kan i och med EU-direktivet 2014/24 framstå som motsägelsefulla, då de har ett tydligt fokus på både miljö- och konkurrenshänsyn. Grön upphandling har av den anledningen ibland uppfattats som ett konkurrenshinder. Samtidigt kan direktivets konkurrensprincip också ses som en begränsning av möjligheterna att ta miljöhänsyn vid upphandlingar.

Dagne Sabockis:

”För att ta itu med den osäkerhet som följer av rättsutvecklingen analyserar avhandlingen konsekvenserna av konkurrensprincipen för grön offentlig upphandling inom EU. Syftet är att klargöra utrymmet för konkurrenshänsyn inom ramen för grön offentlig upphandling, och tydliggöra att det ena inte behöver utesluta det andra.

Avhandlingen kan ge vägledning i frågan för upphandlande myndigheter och företag som deltar i offentlig upphandling, praktiskt verksamma jurister, men även våra domstolar och lagstiftare inom EU.”

 

Avhandlingen ges ut av Jure Förlag och finns tillgänglig att beställa här 

Dagne Sabockis är verksam som Associate i gruppen för EU-, Competition & Regulatory på Vinges Stockholmskontor. Hon undervisar även i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm samt vid Stockholms Universitet.