Nyhet Covid-19 och dess konsekvenser för årsstämmor

25 mars 2020 Corona/Covid-19

Utbrottet av coronaviruset har fått stor påverkan på både människor och bolag. Situationen har också aktualiserat frågan gällande möjlighet till fysisk närvaro inför stundande årsstämmor. Detta som ett resultat av Folkhälsomyndighetens direktiv att tillsvidare förbjuda allmänna och offentliga sammankomster med fler än 50 deltagare (uppdaterat 29 mars 2020).

Den gängse uppfattningen är att årsstämmor inte omfattas av förbudet eftersom dessa varken kan anses vara allmänna eller offentliga i den mening som avses i den nya förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det finns dock goda skäl, från ett folkhälsoperspektiv, för bolagen att tillämpa förordningen i förhållande till kommande årsstämmor som om förordningen vore bindande.

Överväganden och möjliga tillvägagångssätt

Noterade bolag bör i största möjliga mån vidta åtgärder för att minska antalet deltagare vid årsstämman. Föreslagna åtgärder är bland annat att meddela att förtäring eller förfriskningar uteblir på årsstämman, och/eller att VD-anförandet ställs in eller kortas ner kraftigt. Deltagande via ombud bör också uppmuntras. Man kan också välja att sända årsstämman via videolänk eller att göra VD-anförandet tillgängligt för aktieägare på sin webbplats.

Det är värt att poängtera att bolagen enligt lag måste hålla årsstämma för godkännande av räkenskaperna för 2019 senast den 30 juni 2020. Att skjuta upp årsstämman fram till slutet av juni kan således vara ett alternativ att överväga.

Läs mer i vårt nyhetsbrev, Covid-19 och dess konsekvenser för årsstämmor, för en genomgång av möjliga tillvägagångssätt och överväganden.

Kontaktpersoner:

Jesper Schönbeck, Delägare Stockholm

Charlotte Levin, Delägare Stockholm

Erik Sjöman, Delägare Malmö

Dain Hård Nevonen, Delägare Stockholm

David Andersson, Delägare Stockholm

 

DAC 6 - EU:s direktiv gällande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

DAC 6 är ett EU direktiv som innebär att rådgivare åläggs en skyldighet att informera relevanta skattemyndigheter om kunders gränsöverskridande arrangemang. Syftet med informationsskyldigheten är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.
4 juni 2020 Corona/Covid-19

Vikten av fortsatt fokus på compliance i tider av turbulens

Ett stort antal företag och anställda kommer sannolikt att påverkas kraftigt av Covid-19 och dess följdeffekter. De nya utmaningar som uppstår i samband med krisen kommer bland annat att påverka företagens compliance-risker, vilka sannolikt kommer förändras, och i viss mån öka. I kristider är det viktigt att interna rutiner upprätthålls och att företag vidtar åtgärder för att effektivt förebygga en förändrad och eventuellt ökad riskexponering.
28 maj 2020 Corona/Covid-19

Hantering av immaterialrätt under tider av pandemi

Världen har nu vaknat upp till det faktum att rådande pandemi kommer att påverka oss en längre tid. Beräkningar pekar också mot att uppåt 80 procent av ett företags värde kan återfinnas i bolagets immateriella tillgångar. Att anta en aktiv roll i hanteringen och förvaltningen av företagets IP är därför en både gynnsam och avgörande strategi för verksamhetens fortsatta överlevnad.
25 maj 2020 Corona/Covid-19