Nyhet

Brexit – Storbritanniens utträde närmar sig snabbt

7 december 2017 Brexit

Storbritannien lämnar EU 29 mars 2019 och Brexitförhandligarna är nu inne i en kritisk fas. Hur påverkas din affär och hur behöver du förbereda ditt företag? 

Som en del i Vinges rådgivning och kunskapsdelning kring Brexit bjöds de två tungt meriterade brittiska juristerna Philip Moser QC och Alastair Sutton in för ett seminarium om nuläget och vägen framåt.

Den gåta som är brittisk lagstiftning efter Brexit ramades effektivt in av Philip Moser. Storbritannien gick med i dåvarande EEG 1973, och stora delar av landets lagar utgörs idag av eller vilar på EU-rätt. Skulle denna del av lagstiftningen upphöra att gälla slutar landet i väsentliga delar att fungera ur ett juridiskt perspektiv. För att undvika detta kommer ”EU Withdrawal Bill” att inkorporera EU-lagstiftningen såsom den ser ut på dagen för Brexit i brittisk lagstiftning. Den utmaning britterna då står inför är att EU-lagstiftningen är utformad för EU, inte för ett land utanför unionen. Detta skulle få paradoxala konsekvenser. Om alla lagar skulle behållas oförändrade skulle exempelvis varor obehindrat kunna flöda in i Storbritannien från EU, men inte vice versa. Lagförslaget ger också mycket långtgående befogenheter till regeringen att ändra existerande lagstiftning för att anpassa landet till en tillvaro utanför EU. Sådana förslag rimmar inte särskilt väl med viljan att återta makt till det brittiska parlamentet. 

Alastair Sutton lyfte fram svårigheterna i de pågående förhandlingarna och pekade bland annat på de problem Nordirland riskerar att ge upphov till nu och framöver. Oavsett om Storbritannien och EU anser att tillräckliga framsteg har gjorts för att föra samtalen vidare kan denna fråga komma att leva kvar i olika former under en lång tid. 

Både Sutton och Moser underströk också det något bakvända i att det är Storbritannien som bundit sig vid datumet 29 mars 2019 för utträde ur unionen, inte EU, med tanke på att ett utträde utan avtal förmodligen skulle vara mer skadligt för britterna än återstoden av handelsblocket. Att ett nytt slutgiltigt avtal skulle finnas på plats i tid att godkännas av EU och Storbritannien inför Brexit-dagen ansågs av Alastair Sutton som helt uteslutet. Därför behövs en övergångsfas, och med den tid som nu återstår finns egentligen bara möjligheten att fortsätta med nuvarande regler, menade Sutton. Eftersom beslutet att lämna EU grundade sig i en vilja att ta tillbaka kontroll finns det dock av politiska skäl en bortre tidsgräns för hur länge landet kan rätta sig efter EU utan att kunna påverka dess utveckling. Kommer övergångsperioden att vara tillräckligt lång för att förhandla fram ett nytt avtal? Denna typ av avtal tar i regel 5-10 år att utforma. Vad vill Storbritannien få ut av ett sådant avtal? Där förefaller viljorna i den brittiska regeringen spreta. Risken är alltså inte obefintlig att Storbritannien och EU efter en övergångsperiod står utan handelsavtal.

Kontakta Erik Lagerlöf för att rådgöra kring Brexit.