Nyhet

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av pandemin

Regeringen har, med anledning av pandemin, antagit en rad åtgärder på socialförsäkringsområdet som bland annat syftar till att minska smittspridningen i samhället och minska konsekvenserna för arbetsgivare.

Från och med den 15 mars 2021 har ändringar i socialförsäkringsbalken gjorts som syftar till en mer anpassningsbar och flexibel rehabiliteringsprocess vid sjukskrivning. Ändringarna ger en sjukskriven arbetstagare i större utsträckning möjligheten att återgå till den tidigare arbetsgivaren. En sjukskriven arbetstagare har tidigare haft rätt till sjukpenning efter 180 dagar i en sjukperiod enbart om denne bedömts att inte kunna utföra något arbete på arbetsmarknaden. Bedömningen gjordes således mot normalt förekommande arbete. Enligt lagändringen ska denna bedömning av arbetsförmågan i förhållande till normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden skjutas upp om det finns övervägande skäl för att arbetstagaren kommer kunna återgå i arbete hos den tidigare arbetsgivaren senast dag 365 i sjukperioden. Det krävs dock, liksom i tidigare regelverk,  att den sjukskrivne arbetstagaren senast dag 365 kan återgå i samma omfattning som innan sjukskrivningen för att det ska vara möjligt att efter 180 dagar i sjukperioden skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan.

En annan åtgärd är att Socialstyrelsen den 26 februari 2021 informerade om att det kan finnas en särskild risk för gravida att, från och med vecka 22 i en graviditet, föda för tidigt om man drabbats av Covid-19. Med inräknande av inkubationstiden om 14 dagar anses risken alltså föreligga från vecka 20 i graviditeten. Detta innebär att gravida i vecka 20-36 kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är den som har arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen och det är därmed arbetsgivaren som gör bedömningen av huruvida det kan anses finnas risker i arbetsmiljön. Om det föreligger sådana risker och arbetsgivaren inte kan omplacera den gravida arbetstagaren eller anpassa arbetsuppgifterna, kan arbetsgivaren ta beslutet att arbetstagaren ska förbjudas att arbeta, och arbetstagaren kan då ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan. Arbetstagaren har rätt till graviditetspenning under hela den period som denne är förbjuden att arbeta av arbetsgivaren. Graviditetspenningen uppgår till cirka 80 procent av arbetstagarens lön, men högst 759 kronor per dag.

Relaterade nyheter

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.