Nyhet

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av pandemin

Regeringen har, med anledning av pandemin, antagit en rad åtgärder på socialförsäkringsområdet som bland annat syftar till att minska smittspridningen i samhället och minska konsekvenserna för arbetsgivare.

Från och med den 15 mars 2021 har ändringar i socialförsäkringsbalken gjorts som syftar till en mer anpassningsbar och flexibel rehabiliteringsprocess vid sjukskrivning. Ändringarna ger en sjukskriven arbetstagare i större utsträckning möjligheten att återgå till den tidigare arbetsgivaren. En sjukskriven arbetstagare har tidigare haft rätt till sjukpenning efter 180 dagar i en sjukperiod enbart om denne bedömts att inte kunna utföra något arbete på arbetsmarknaden. Bedömningen gjordes således mot normalt förekommande arbete. Enligt lagändringen ska denna bedömning av arbetsförmågan i förhållande till normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden skjutas upp om det finns övervägande skäl för att arbetstagaren kommer kunna återgå i arbete hos den tidigare arbetsgivaren senast dag 365 i sjukperioden. Det krävs dock, liksom i tidigare regelverk,  att den sjukskrivne arbetstagaren senast dag 365 kan återgå i samma omfattning som innan sjukskrivningen för att det ska vara möjligt att efter 180 dagar i sjukperioden skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan.

En annan åtgärd är att Socialstyrelsen den 26 februari 2021 informerade om att det kan finnas en särskild risk för gravida att, från och med vecka 22 i en graviditet, föda för tidigt om man drabbats av Covid-19. Med inräknande av inkubationstiden om 14 dagar anses risken alltså föreligga från vecka 20 i graviditeten. Detta innebär att gravida i vecka 20-36 kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är den som har arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen och det är därmed arbetsgivaren som gör bedömningen av huruvida det kan anses finnas risker i arbetsmiljön. Om det föreligger sådana risker och arbetsgivaren inte kan omplacera den gravida arbetstagaren eller anpassa arbetsuppgifterna, kan arbetsgivaren ta beslutet att arbetstagaren ska förbjudas att arbeta, och arbetstagaren kan då ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan. Arbetstagaren har rätt till graviditetspenning under hela den period som denne är förbjuden att arbeta av arbetsgivaren. Graviditetspenningen uppgår till cirka 80 procent av arbetstagarens lön, men högst 759 kronor per dag.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).