Nyhet

Vinges M&A-team presenterar årets svenska guide för The Legal 500: Private Equity Country Comparative Guide

11 januari 2022

Guiden ger en överblick över den svenska Private Equity-marknaden och den lagstiftning som aktualiseras i samband med PE-transaktioner i Sverige.

Legal 500

Guiden ingår i The Legal 500:s globala samling av landsspecifika guider, och ger svar på ett tjugotal av de vanligaste frågorna kopplade till PE-transaktioner i Sverige. Guiden utgör ett användarvänligt verktyg inte minst för internationella aktörer.

Författare till guiden är:

Christina Kokko, delägare

Jonas Bergstöm, delägare, Head of M&A

Matthias Pannier, delägare

Albert Wållgren, delägare

Här läser du guiden i sin helhet. 

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022