Nyhet

Vingejuristen David Kleist kan numera titulera sig juris doktor

3 maj 2012

Den 27 april disputerade David Kleist på Handelshögskolan i Göteborg. Avhandlingen analyserar olika metoder och tillämpningsfrågor i avtal som förhindrar dubbelbeskattning.

Opponent var Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Uppsala universitet. Betygsnämnden bestod av professorerna Jan Pedersen och Christina Moell samt justitierådet och före detta professorn Kristina Ståhl.

Utmaning och privilegium
– Det var både en utmaning och ett privilegium att under flera timmar få diskutera min forskning med några av Sveriges främsta akademiker inom skatterättsområdet, säger David, juris doktor och advokat på Vinge i Göteborg med skatterätt som specialitet.

– Att jag kunnat ägna mig åt forskning på deltid de senaste åren har i hög grad fördjupat mina kunskaper inom internationell skatterätt samtidigt som jag haft stor nytta av mina erfarenheter från Vinge i arbetet med avhandlingen.

Läs Davids egen kortfattade beskrivning av ämnet för avhandlingen:

"På grund av att olika staters skattesystem inte är samordnade utan överlappar varandra uppkommer ofta beskattning i mer än en stat vid internationella transaktioner. Exempelvis beskattas lön från arbete i Sverige enligt svensk skattelagstiftning samtidigt som beskattning kan ske i en annan stat på grund av att arbetstagaren enligt den statens skattelagstiftning anses höra hemma där. Som ett annat exempel kan nämnas att ett svenskt företag som tar emot ränta, utdelning eller royalty från utlandet kan bli beskattat såväl i Sverige som i den stat varifrån betalningen härrör, och det finns otaliga andra situationer där internationell dubbelbeskattning uppkommer. Eftersom internationell dubbelbeskattning anses hämma internationell handel och internationella investeringar ingår många stater så kallade dubbelbeskattningsavtal varigenom staterna ömsesidigt kommer överens om att begränsa sin rätt att ta ut skatt. Sverige har ingått ett stort antal dubbelbeskattningsavtal.

I avtalen används olika metoder för att förhindra dubbelbeskattning. Exempelvis kan dubbelbeskattning elimineras genom att en skattskyldig ges rätt att avräkna skatt som har betalats i den ena staten från den skatt som ska betalas i den andra staten. I avhandlingen analyseras dessa olika metoder och olika tillämpningsfrågor som är förknippade med dem. I avhandlingen analyseras även det ekonomiska utfallet i vissa utvalda situationer av de två huvudsakliga metoder som rekommenderas av OECD. Ofta kan problem i tillämpningen av metoderna medföra att dubbelbeskattning kvarstår och i vissa fall kan en tillämpning av metoderna medföra att skatt inte ska betalas i någon stat.

Dubbelbeskattningsavtal införlivas i den svenska skattelagstiftningen genom särskilda lagar som gör det möjligt för skattskyldiga att åberopa avtalen och för Skatteverket och svenska domstolar att tillämpa dem. En förutsättning för att avtalen ska få effekt är att avtalsbestämmelser som begränsar Sveriges rätt att ta ut skatt ges företräde framför svenska skatteregler om påförande av skatt. I många fall kompletteras bestämmelserna i avtalen också av svensk lagstiftning. Vidare kan svensk lagstiftning ha betydelse för tolkningen av olika uttryck som används i avtalen. En viktig del i avhandlingen är att analysera hur avtalens bestämmelser förhåller sig till annan svensk skattelagstiftning."

Mer information om avhandlingen hittar du på Iustus Förlag