Nyhet

Vingedelägare föreläser i försäkringsjuridik på diplomprogram

31 januari 2014

I maj genomförs för första gången en helt ny utbildning för ledare i försäkringsbranschen - Svenska Försäkringsföreningens Diplomprogram. Som enda advokat har Vinges Per Johan Eckerberg fått ansvaret att hålla i Försäkringsjuridiken.

Att försäkring är svårt och att folk i allmänhet har små – eller obefintliga – kunskaper om försäkring, är allmänt bekant. Att utbildningsbehovet är stort även inom försäkringsbranschen, är det kanske inte så många som vet. Samtidigt som försäkringens betydelse i samhället ökar - i samma takt som offentlig verksamhet privatiseras och statens och arbetsgivares ansvar reduceras - minskar satsningarna på forskning och utbildning om försäkring. Enligt en uppgift från Stockholms Universitet finns t.ex. endast tre doktorander i försäkringsrätt i hela landet.

Många inom försäkringsbranschen börjar bli oroade över utvecklingen. Flera försäkringsföretag tycker att det är särskilt problematiskt att många som nu anställs i företagen har saknat möjligheter att få en helhetssyn och förståelse för vad försäkringsverksamhet är. Efter diskussioner med flera medlemsföretag i Svensk Försäkring, har Svenska Försäkringsföreningen därför tagit initiativ till en ”diplomutbildning” som vänder sig till ledande befattningshavare i försäkringsföretag. Utbildningen är Försäkringsföreningens största utbildningssatsning, varför det är mycket roligt att uppdraget att svara för den försäkringsjuridiska kompetensen har gått till Per Johan Eckerberg på Vinge.

Utbildningen kommer att bedrivas som en fyra dagar lång intensivutbildning i internatform. Utbildningen syftar till att ge deltagarna en helhetsbild av vad försäkringsveksamhet är. Bland programpunkterna finns, förutom Försäkringsjuridik, bl.a. Försäkringsmarknaden, Skadereglering, Försäkringsteknik, Solvens, Underwriting, Återförsäkring, EU:s beslutsvägar, Tillsyn, Företagsstyrning, Skatt, Redovisning, Kapitalförvaltning, Förmedling och Trender/Omvärldsbevakning.

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022