Nyhet

Vingedelägare föreläser i försäkringsjuridik på diplomprogram

31 januari 2014 Försäkring

I maj genomförs för första gången en helt ny utbildning för ledare i försäkringsbranschen - Svenska Försäkringsföreningens Diplomprogram. Som enda advokat har Vinges Per Johan Eckerberg fått ansvaret att hålla i Försäkringsjuridiken.

Att försäkring är svårt och att folk i allmänhet har små – eller obefintliga – kunskaper om försäkring, är allmänt bekant. Att utbildningsbehovet är stort även inom försäkringsbranschen, är det kanske inte så många som vet. Samtidigt som försäkringens betydelse i samhället ökar - i samma takt som offentlig verksamhet privatiseras och statens och arbetsgivares ansvar reduceras - minskar satsningarna på forskning och utbildning om försäkring. Enligt en uppgift från Stockholms Universitet finns t.ex. endast tre doktorander i försäkringsrätt i hela landet.

Många inom försäkringsbranschen börjar bli oroade över utvecklingen. Flera försäkringsföretag tycker att det är särskilt problematiskt att många som nu anställs i företagen har saknat möjligheter att få en helhetssyn och förståelse för vad försäkringsverksamhet är. Efter diskussioner med flera medlemsföretag i Svensk Försäkring, har Svenska Försäkringsföreningen därför tagit initiativ till en ”diplomutbildning” som vänder sig till ledande befattningshavare i försäkringsföretag. Utbildningen är Försäkringsföreningens största utbildningssatsning, varför det är mycket roligt att uppdraget att svara för den försäkringsjuridiska kompetensen har gått till Per Johan Eckerberg på Vinge.

Utbildningen kommer att bedrivas som en fyra dagar lång intensivutbildning i internatform. Utbildningen syftar till att ge deltagarna en helhetsbild av vad försäkringsveksamhet är. Bland programpunkterna finns, förutom Försäkringsjuridik, bl.a. Försäkringsmarknaden, Skadereglering, Försäkringsteknik, Solvens, Underwriting, Återförsäkring, EU:s beslutsvägar, Tillsyn, Företagsstyrning, Skatt, Redovisning, Kapitalförvaltning, Förmedling och Trender/Omvärldsbevakning.