Nyhet

Vingedelägare föreläser i försäkringsjuridik på diplomprogram

31 januari 2014

I maj genomförs för första gången en helt ny utbildning för ledare i försäkringsbranschen - Svenska Försäkringsföreningens Diplomprogram. Som enda advokat har Vinges Per Johan Eckerberg fått ansvaret att hålla i Försäkringsjuridiken.

Att försäkring är svårt och att folk i allmänhet har små – eller obefintliga – kunskaper om försäkring, är allmänt bekant. Att utbildningsbehovet är stort även inom försäkringsbranschen, är det kanske inte så många som vet. Samtidigt som försäkringens betydelse i samhället ökar - i samma takt som offentlig verksamhet privatiseras och statens och arbetsgivares ansvar reduceras - minskar satsningarna på forskning och utbildning om försäkring. Enligt en uppgift från Stockholms Universitet finns t.ex. endast tre doktorander i försäkringsrätt i hela landet.

Många inom försäkringsbranschen börjar bli oroade över utvecklingen. Flera försäkringsföretag tycker att det är särskilt problematiskt att många som nu anställs i företagen har saknat möjligheter att få en helhetssyn och förståelse för vad försäkringsverksamhet är. Efter diskussioner med flera medlemsföretag i Svensk Försäkring, har Svenska Försäkringsföreningen därför tagit initiativ till en ”diplomutbildning” som vänder sig till ledande befattningshavare i försäkringsföretag. Utbildningen är Försäkringsföreningens största utbildningssatsning, varför det är mycket roligt att uppdraget att svara för den försäkringsjuridiska kompetensen har gått till Per Johan Eckerberg på Vinge.

Utbildningen kommer att bedrivas som en fyra dagar lång intensivutbildning i internatform. Utbildningen syftar till att ge deltagarna en helhetsbild av vad försäkringsveksamhet är. Bland programpunkterna finns, förutom Försäkringsjuridik, bl.a. Försäkringsmarknaden, Skadereglering, Försäkringsteknik, Solvens, Underwriting, Återförsäkring, EU:s beslutsvägar, Tillsyn, Företagsstyrning, Skatt, Redovisning, Kapitalförvaltning, Förmedling och Trender/Omvärldsbevakning.

EU:s klimattaxonomi – Nya regler om företags offentliggörande av information

Enligt EU:s klimattaxonomi måste vissa verksamheter offentliggöra i vilken utsträckning deras verksamhet är miljömässigt hållbar. För att tydliggöra vilken information som företagen behöver rapportera, samt hur detta ska gå till, har EU-kommissionen tagit fram en ny delegerad förordning. Den delegerade förordningen fastställer huvudsakligen relevanta finansiella nyckeltal och olika mallar för rapporteringen.
21 juni 2021

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021