Nyhet

Vinge Expert Panel

13 december 2013

En tvist inför domstol eller skiljenämnd kostar ofta miljoner. Ska en tvist avgöras utomlands är kostnaderna ännu högre. Värdefulla personalresurser knyts upp under lång tid, ibland åratal. Utgången av en process kan ofta vara svår att förutse. Tvister kan skada ett företags renommé och förhållandet till kunder och kan leda till att affärshemligheter röjs. Finn Madsen, advokat och delägare på Vinge har tillsammans med kollegor tagit fram ett nytt arbetssätt.

Vinge erbjuder en metod att träffa bättre och snabbare förlikningar som säkerställer att alla möjligheter till en uppgörelse tas tillvara. Metoden har utarbetats efter konsultationer med bolagsjurister i ledande företag och tillämpas i nära samråd med kunden. Den syftar till att utvärdera och analysera tvisten bättre än motparten och möjliggöra mer välinformerade och bättre affärsmässiga beslut.

Minglet i januari var välbesökt – Bolagsjuristens stora utmaning diskuterades
Den 16 januari 2014 hade vi ett eftermiddagsmingel där tankarna bakom Vinge Expert Panel förklarades och därefter bjöd Vinge tillsammans med externa experter på en paneldiskussion om tvistelösning och förlikning på ett innovativt sätt. Keynote Speaker var Elisabet Wenzlaff, affärsjurist och tidigare chefsjurist på Volvo Personvagnar. Elisabet diskuterade en av bolagsjuristens stora utmaningar, att värdera möjligheter och risker och förutse utgången av en process. Chefsjuristen Mikael Wahlgren, Alfa Laval, agerade moderator i en efterföljande paneldiskussion. 

Ladda ner broschyren om alla experterna här! 

Externa och egna experter
Vinge Expert Panel utses i samråd med kunden bland Vinges mest erfarna specialister och bland Vinges eller kundens nätverk av externa experter. Valet av expert styrs helt av behovet i det särskilda fallet och kan bero på expertens ämnes- eller verksamhetsområde, på särskild branschkunskap eller på annan erfarenhet. Vinge har Sveriges ledande experter inom de flesta rättsområden och jurister från jurisdiktioner som England, Kina, Polen, Tyskland, USA m.fl. Vi har ingående kunskaper om vilka externa sakkunniga, t.ex. från den akademiska världen, som kan bidra till att belysa de frågor som är aktuella. Chefsjurist eller någon annan befattningshavare från kunden bör ofta ingå i panelen. Sammansättningen av panelen syftar till att bästa möjliga utvärdering och analys av tvisten ska kunna göras.

Bedömning och rekommendationer
En senior Vingejurist föredrar ärendet inför Vinge Expert Panel vars deltagare ges möjlighet att inbördes diskutera och bestämma sig i frågeställningarna. Vinge Expert Panel lämnar därefter en bedömning av de frågor som hänskjutits och en tydlig rekommendation för hur tvisten bör hanteras. Rekommendationen innefattar en plan för en optimal tvistlösning. Underlaget ska normalt redovisas skriftligt till kunden inom två veckor efter första kontakt. I många fall, t.ex. vid pågående avtalsbrott, kan det vara viktigt att mycket snabbt få till stånd en auktoritativ bedömning av företagets rättsliga läge och handlingsalternativ.

När kan Vinge Expert Panel användas?
Metoden kan användas inte bara i samband med tvist utan också i andra sammanhang när bästa möjliga bedömning snabbt måste göras av komplexa rättsfrågor och kundens agerande kan få stor betydelse. Det kan t.ex. röra sig om svårbedömda frågor om avtalstolkning i samband med hävning av kontrakt.

Kostnader
Ersättning för Vinge Expert Panel avtalas på förhand och baseras på ärendets omfattning och natur, storleken på tvisteföremålet, panelens sammansättning och andra relevanta förhållanden.

Fortsatt biträde från Vinge
Vinges uppdrag avser till att börja med enbart yttrandet från Vinge Expert Panel. I det fall kunden önskar Vinges fortsatta biträde, väljs i samråd ut ett slagkraftigt team. Vinge kan föreslå hur Vinges ersättning ska utformas för att säkerställa kostnadseffektivitet och transparens. Bl.a. kan utfallet av tvisten påverka Vinges ersättning.

Fördelar med Vinge Expert Panel
Fördelarna för kunden att använda Vinge Expert Panel är bl.a.:

  • Kunden får snabbt de bästa experternas samlade kunskap och erfarenhet till sitt förfogande och kan på ett tidigt stadium göra bästa möjliga bedömning av möjligheter och risker rörande tvisten. 
  • Kunden får en praktisk vägledning för hur en gynnsam uppgörelse ska uppnås och ett beslutsunderlag för fortsatt agerande.
  • Kunden får ett kunskapsöverläge i förhållande till motparten vilket optimerar förhandlingspositionen och möjligheterna att ingå affärsmässigt motiverade förlikningar. 
  • Kunden erbjuds genom ett på förhand avtalat pris full kostnadskontroll över Vinges ersättning i samband med yttrande från Vinge Expert Panel samt förutsebarhet och transparens avseende fakturering vid eventuellt fortsatt biträde.
  • Kunden kan bilda sig en uppfattning om Vinges kompetens och lämplighet att fortsatt biträda i tvisten och erhåller under alla förhållanden ett värdefullt underlag genom bedömning och rekommendation från Vinge Expert Panel.