Nyhet

Nyheter inom försäkring

9 mars 2021 Försäkring

I Vinges nyhetsbrev för försäkring refererar vi till spännande och aktuella ämnen inom försäkringsområdet under perioden 1 november 2020 till och med 28 februari 2021. Vi refererar även till en promemoria som publicerades av Finansdepartementet den 1 mars med förslag till lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning.

Nyhetsbrevet finns tillgängligt som pdf för nedladdning här: Nyhetsbrev inom försäkring november 2020 - februari 2021.

Ett axplock från nyhetsbrevet


Finansinspektionen uppmanar till återhållsamhet med aktieutdelningar fram till och med september 2021

Med anledning av den ekonomiska osäkerhet som coronapandemin medför rekommenderar Finansinspektionen banker, kreditinstitut och andra finansiella företag, som försäkringsföretag, att vara återhållsamma i beslut om aktieutdelningar och aktieåterköp fram till och med september 2021. När det gäller banker har Finansinspektionen preciserat sin rekommendation. Finansinspektionen förväntar sig att summan av utdelning och återköp i bankerna under denna tid inte ska överstiga 25 procent av det sammanlagda nettoresultatet för de två räkenskapsåren 2019−2020. Rekommendationen görs mot bakgrund av att den europeiska systemrisknämnden ESRB har fattat beslut om att uppdatera sin tidigare rekommendation om finansiella företags utdelning av kapital under coronapandemin.
Läs mer:
Finansinspektionen – Finansiella företag ska vara återhållsamma med utdelningar till och med september 2021


Beslut om avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Den 10 februari 2021 godkände riksdagen regeringens förslag om att sänka avgiften vid återköp och flytt av individuella livförsäkringar som är fond- eller depåförsäkringar. Beslutet innebär att försäkringsföretag i sådana fall bara får ta ut avgift för den direkta kostnaden för administrationen av återköpet eller flytten till ett annat försäkringsföretag. Avgiften ska högst få uppgå till ett belopp som motsvarar 0,0127 prisbasbelopp. Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp ska försäkringsföretaget däremot inte få ta ut någon avgift alls. Syftet är att effektivisera rätten till återköp och flytt av individuella livförsäkringar som är fond- eller depåförsäkringar.
Läs mer:
Riksdagens beslut – Sänkta avgifter vid återköp och flytt av vissa livförsäkringar
Proposition – Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
Ikraftträdande: Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2021 och omfattar försäkringsavtal som har ingåtts från och med den 1 juli 2007.


Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar på finansmarknadsområdet

Den 10 februari 2021 röstade riksdagen igenom regeringens proposition gällande nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet. Lagändringarna föranleds av EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen, SFDR) och träder i kraft den 10 mars 2021, då EU-förordningen i huvudsak ska börja tillämpas. I Sverige har beslutats att även försäkringsförmedlare och värdepappersbolag med färre än tre anställda ska omfattas av disclosureförordningen. Lagändringarna innebär att de befintliga bestämmelserna om lämnandet av hållbarhetsinformation i lag (2004:46) om värdepappersfonder och lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder tas bort. Som en konsekvens av detta görs även en ändring i socialförsäkringsbalken (2010:110) som innebär att en fondförvaltare ska lämna och åta sig att lämna sådan information som avses i disclosureförordningen för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. Ytterligare en konsekvensändring görs i lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder vilken innebär att Sjunde AP-fonden även i fortsättningen ska lämna samma hållbarhetsinformation som idag. Finansinspektionen kommer att vara behörig myndighet och ha tillsyns- och ingripandebefogenheter enligt disclosureförordningen.
Läs mer:
Proposition – Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet
Finansinspektionen – Nya regler om hållbarhetsrapportering
Ikraftträdande: Lagändringarna träder i kraft den 10 mars 2021.


Fråga om gränsdragning mellan omfattningsvillkor och säkerhetsföreskrift har prövats av Högsta domstolen

I en dom meddelad den 16 december 2020 har Högsta domstolen kommit fram till att ett försäkringsbolag har använt sig av oskäliga villkor i sin försäkring för mobiltelefoner och surfplattor. Bakgrunden till målet var att Konsumentombudsmannen (KO) gjort gällande att försäkringen var oskälig då villkoren angav att ersättning inte skulle utgå för en förlorad mobiltelefon eller surfplatta om försäkringstagaren varit grovt vårdslös eller lämnat mobilen/surfplattan utan tillsyn. Enligt KO borde kravet ha utformats som en säkerhetsföreskrift, och inte som ett villkor för försäkringens omfattning. Målet i Högsta domstolen rörde således främst frågan om det aktuella villkoret var oskäligt enligt 3 § första stycket avtalsvillkorslagen (1994:1512). Avgörande för bedömningen var likaså om villkoret enligt 4 kap. 11 § försäkringsavtalslagen (2005:104) utgjorde ett otillåtet omfattningsvillkor. Högsta domstolen konstaterade att försäkringsföretag är fria att införa undantag i villkoren så länge regleringen inte strider mot försäkringstagarens tvingande skydd enligt försäkringsavtalslagen. Om försäkringstagaren enligt avtalet åläggs att agera på visst sätt ska en sådan skyldighet utformas som en säkerhetsföreskrift, inte som en begränsning av försäkringens omfattning. Högsta domstolen fann att villkoret utgjorde en dold handlingsklausul eftersom det lika gärna kunde ha utformats som en säkerhetsföreskrift i form av att försäkringstagaren skulle ha uppsikt samt att villkoret gav konsumenten en felaktig bild av sina rättigheter. Högsta domstolen fann även att villkoret syftade till att kringgå tvingande regler och således var oskäligt. Mot denna bakgrund förbjöds försäkringsföretaget att fortsätta använda villkoret, eller väsentligen samma villkor, vid vite på tre miljoner kronor.
Läs mer:
Högsta domstolen – Mål nr T 497-20 ”Mobilförsäkringen”

 

Nyhetsbrevet finns tillgängligt som pdf för nedladdning här: Nyhetsbrev inom försäkring november 2020 - februari 2021.