Nyhet

Nya regler för kapitalförsäkringar

8 maj 2005

Riksdagen antog den 16 december 2004 Regeringens förslag om att sänka avkastningsskatten och ta bort förmögenhetsskatten för vissa kapitalförsäkringar (prop 2004/2005:31). De nya reglerna ger möjlighet till förmögenhets-skatteplanering och ger främst fördelar åt personer med kort tid kvar till 55 års ålder, som vill slippa förmögenhetsskatt och ha en låg avkastningsskatt.

Med beaktande av att avdragsrätten för inbetalningar till en pensionsförsäkring är begränsad (0,5 prisbasbelopp med tillägg om 5 procent för inkomst som överstiger 10 men inte 20 prisbasbelopp), uppnås inte nödvändigtvis skattefördelar vid inbetalning av större belopp till en pensionsförsäkring, då utbetalningar från försäkringen är skattepliktiga fullt ut. Enligt de nya reglerna (se nedan) kan dock förmögenhetsskatt undvikas och lägre avkastningsskatt uppnås, med bibehållen skattefrihet vid utbetalning från försäkringen, genom att inbetalningar görs till en kapitalförsäkring istället för till en pensionsförsäkring.

De nya reglerna i korthet

De nya lagreglerna är avsedda att vara en anpassning till EG-rätten. Bakgrunden härtill är att Regeringsrätten i ett avgörande den 17 september 2004 (mål nr 1653-04) konstaterade att det inte är förenligt med gemenskapsrätten att behandla en privat livförsäkring som uppfyller alla kvalitativa och kvantitativa villkor för pensionsförsäkring, förutom att den tecknas i en annan medlemsstat i EU, annorlunda än en svensk pensionsförsäkring i fråga om avkastningskatt och förmögenhetsskatt.

Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2005, och innebär att utländska kapital-försäkringar under vissa förutsättningar jämställs med pensionsförsäkringar i fråga om avkastningsskatt och förmögenhetsskatt. Även andra försäkringar som uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring, men där man vid försäkringsavtalets ingående har bestämt att försäkringen skall anses som en kapitalförsäkring, jämställs med pensionsförsäkringar i nämnda avseenden.

Genom lagändringen har således avkastningsskatten sänkts från 27 % till 15 % och förmögenhetsskatten tagits bort för vissa kapitalförsäkringar som tidigare varit föremål för 27 % avkastningsskatt och varit förmögenhetsskattepliktiga.

För att en utländsk kapitalförsäkring skall kunna jämställas med en pensions-försäkring krävs det att samtliga villkor som inkomstskattemässigt uppställs på en pensionsförsäkring är uppfyllda, med undantag från kravet att försäkringen skall ha meddelats i en försäkringsrörelse som bedrivs i Sverige. Det innebär bland annat att kravet på att försäkringen huvudsakligen skall avse ålders-, sjuk- eller efterlevandepension kvarstår, och att utbetalningar från försäkring avseende ålderspension inte får göras innan den försäkrade fyller 55 år, samt att ålderspensionen inte får betalas ut under kortare tid än fem år. Vidare måste försäkringen ha meddelats i en försäkringsrörelse inom EES för vilken Finansinspektionen har erhållit särskilda uppgifter enligt lagen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

Inkomstskattemässigt har lagändringen inte inneburit några förändringar. Fortfarande gäller således att inbetalningar till kapitalförsäkringar inte är avdragsgilla och utbetalningar är skattefria, medan inbetalningar till pensionsförsäkringar upp till ett visst belopp är avdragsgilla och utbetalningar skattepliktiga.

De nya reglerna tillämpas på försäkringar som har tecknats efter lagens ikraftträdande vad gäller sådana pensionsförsäkringar där man avtalar om att försäkringen skall betraktas som kapitalförsäkring. Vad gäller utländska kapitalförsäkringar som uppfyller ovan nämnda krav tillämpas de nya reglerna från ikraftträdandet, även om försäkringen tecknats dessförinnan. Det kan dock argumenteras för att reglerna skall kunna tillämpas även före ikraftträdandet, med stöd av Regeringsrättens avgörande den 17 september 2004.

_______________________

Göteborg den 8 februari 2005

ADVOKATFIRMAN VINGE KBTherése Bruze