Nyhet

Ny VD på Vinge

19 mars 2008

Advokat Michael Wigge blir från den 1 april ny verkställande direktör för Vinge AB med verksamhetsansvar för Vinge Stockholm.

­­– Vinge har genom att attrahera kompetenta medarbetare vuxit kraftigt och tagit en ledande position. Michael Wigges uppgift blir att ytterligare stärka Vinges position och säkerställa att vi på ett ännu tydligare sätt sammanlänkar den juridiska kompetensen med klientens behov, säger Bertil Villard, styrelseledamot i Vinge, och fortsätter:  

– I rekryteringsprocessen, som varit bred, har även externa kandidater funnits med. Styrelsen har dock funnit att Michael Wigge är rätt person att leda Vinge. Han har erfarenhet av branschen, är en välmeriterad ledare och har i övrigt de egenskaper som styrelsen sökt för det viktiga uppdraget som VD.

Michael Wigge började arbeta på Vinge 1986 och är delägare sedan 1994.  Under åren 2000-2004 var Michael Wigge managing partner för Vinge Stockholm. Michael Wigge är ett internationellt välkänt namn och är specialiserad inom bolagsrätt och M&A. 

– Jag ser fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare genomföra vår nya affärsplan och göra Vinge till klienternas självklara förstahandsval, säger Michael Wigge.

Vinge har expanderat kraftigt de senaste åren och är i dag en av de ledande advokatbyråerna i Sverige och Norden. Vinge har en lång och stark erfarenhet av juridisk rådgivning inom corporate finance och mergers & aquisitions.

 

För ytterligare information;

Michael Wigge, VD Vinge, 08-614 30 56, 070-714 30 56
Bertil Villard, styrelseledamot Vinge, 070-714 31 03
Boo Ehlin, kommunikationschef, 08-614 33 87, 070-429 33 87

 

Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Remissrundan avslutad avseende de eventuella förändringarna i diskrimineringslagen

Såsom redogjorts för i tidigare nyhetsbrev så presenterades under slutet av 2021 utredningen ”SOU 2021:94 - Ett utökat skydd mot diskriminering”. Sammantaget har utredningen haft tre deluppdrag: (i) att ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering när det saknas en identifierbar skadelidande, (ii) att föreslå hur skyddet mot diskriminering kan förändras inom offentlig verksamhet för att åstadkomma ett mer heltäckande skydd, samt (iii) att efter översyn överväga om skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare jämställda personer, behöver utvidgas.
1 juli 2022

Förändringar inom reglerna kring arbetskraftsinvandring

Under februari 2022 lade regeringen fram propositionen ”Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring 2021/22:134”. Genom denna proposition föreslår regeringen nya regler vars syfte är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare men också att behålla internationell kompetens i Sverige.
1 juli 2022

Arbetsrätten och beredskapen vid krig

Den rådande situationen i vår omvärld kan få en inverkan även på det arbetsrättsliga området. Det finns nämligen speciella lagar som kan träda ikraft för det fall att Sverige hamnar i krig, är i krigsfara eller annars om det råder utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. En av dessa är lagen arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262).
1 juli 2022