Nyhet

När kan svenska företag börja handla med Iran?

I skrivande stund pågår samtal i Wien mellan medlemmar i den gemensamma kommission som tillsattes enligt kärnenergiavtalet med Iran från 2015 (JCPOA). Samtalen startade 2 april, där syftet är att återuppliva JCPOA, det vill säga att upphäva vissa av sanktionerna mot Iran för att möjliggöra handel.

Efter USA:s frånträdde från JCPOA i maj 2018 har omvärldens handel med Iran i stort sett varit obefintlig på grund av USA:s sanktioner. För Sveriges del har dessa sanktioner haft stor påverkan, då  Iran historiskt varit en av våra viktigaste utomeuropeiska exportmarknader.

 

Trots USA:s sanktioner är det i dagsläget teoretiskt fullt möjligt för europeiska företag att bedriva viss laglig handel med Iran. I praktiken blir detta dock nästintill omöjligt, bland annat på grund av den allmänna uppfattningen inom banksektorn om de stora sanktionsrisker som sådan handel innebär.

Känsliga samtal

Samtalens upplägg i Wien speglar väl hur känslig situationen är. Officiellt deltar samtliga medlemmar i kommissionen förutom USA, det vill säga Iran, Frankrike, England, Tyskland, Kina och Ryssland. Samtalen leds av EU:s diplomatiska enhet, EEAS. Iranska och amerikanska diplomater förväntas inte träffas direkt. Istället vidarebefordrar europeiska diplomater budskap till och från amerikanska diplomater som befinner sig på ett annat hotell.

 

Parterna har en svår uppgift framför sig. Sedan USA:s tillbakadragande har Iran ökat sin anrikning av uran i strid mot avtalet, vilket har föranlett kraftiga protester från resterade avtalsparter. Som svar har Iran sagt att man kräver att samtliga amerikanska sanktioner som infördes av Trump-administrationen ska lyftas innan man återgår till de nivåer för anrikning som avtalet medger. Trump-administrationen införde sanktioner mot 1 700 individer och företag, inklusive iranska centralbanken. USA har å sin sida uppgett att man kan tänka sig att lyfta endast de sanktioner som är oförenliga med JCOPA. Man har dock inte definierat vilka sanktioner detta skulle avse.

 

Olika slag av sanktioner

USA :s sanktioner mot Iran baseras även på skäl utan direkt koppling till anrikningen av uran, såsom brott mot mänskliga rättigheter, Irans missilprogram och stödjande av terrorism. Vad gäller dessa sanktioner har Biden-administrationen även flaggat för att utöka dessa. Iran har svarat att man anser att samtliga sanktioner som Trump-administrationen införde är relaterade till JCPOA.

 

En nyckelfråga är såldes om parterna lyckas komma överens om vilka av USAs sanktioner som ska lyftas. Retoriken från Iran och USA antyder att detta kan bli problematiskt. Biden-administrationen har uttalat en tydlig politisk vilja att återuppliva JCPOA och sagt att man kan tänka sig att lyfta sanktioner enligt en ”rimlig tolkning” av JCPOA. Vidare har man uppgett att om Irans intention är att nå en punkt där man kan åtnjuta fördelarna med JCPOA, kan USA åstadkomma det. Samtidigt har Irans chefsförhandlare medgett att det kan vara en tolkningsfråga vilka sanktioner som är relaterade till JCPOA, och att det är därför som parterna sitter och förhandlar.

 

Måste ge resultat i praktiken

Något som komplicerar samtalen är ett villkor som Iran har ställt: man vill se bevis på att lyftandet av USA:s sanktioner faktiskt kommer hjälpa Irans ekonomi. Faktum är att även om JCPOA på pappret möjliggjorde handel med Iran så uteblev medverkan från bland annat internationella banker på grund av rädsla för kvarvarande inhemska amerikanska sanktioner, som förvisso varit på plats sedan 70-talet. Resultatet har blivit att handeln inte riktigt kommit igång. Irans villkor är således både logiska och nödvändiga. Om den politiska viljan är tillräckligt stark torde dock inte detta vara ett oöverstigligt problem.

 

Sammantaget finns det skäl till att vara försiktigt optimistisk när det gäller en öppning av handeln med Iran, främst på grund av en uppenbar vilja hos samtliga parter att återuppliva JCPOA. Dock förefaller steget till en helt oförhindrad handelssituation lång. Även om handeln kan komma igång kommer det därför vara viktigt att känna till kvarvarande handelsbegränsningar.

 

Kontakt

Vid frågor gällande sanktioner och internationell handel står vi gärna till tjänst. Vinge har bland annat betydande erfarenhet av att bistå företag vid att handel med Iran. För information om våra tjänster inom internationell handel, klicka här.