Nyhet

LSS-boende åläggs att betala 200 000 kronor i sanktionsavgift på grund av olaglig kamerabevakning

11 december 2020 GDPR

Datainspektionen har granskat socialutskottet i Gnosjö, som ansvarade för ett LSS-boende, efter en anmälan om att det förekommit kamerabevakning av en boende utan samtycke. Datainspektionen har efter utförd granskning beslutat om att Gnosjö kommun ska betala 200 000 kronor i sanktionsavgift på grund av olaglig kamerabevakning.

Även om det har funnits ett behov av att ha den boende under uppsikt utan att denne blev störd av personalen konstaterar Datainspektionen att placeringen av kameran i den boendes sovrum varit av mycket integritetskänslig karaktär och en åtgärd som enbart kan vara acceptabel om mindre ingripande åtgärder först kunnat uteslutas, vilket inte har varit fallet. Den aktuella åtgärden bedömdes således ha varit oproportionerlig och därmed inte heller nödvändig.

Datainspektionen konstaterar att behandlingen inte uppfyller de krav som ställs på behandling av känsliga personuppgifter, att det inte har genomförts en konsekvensbedömning innan behandlingen inleddes och att den boende inte tydligt informerats om bevakningen.

Datainspektionens beslut i sin helhet finns tillgängligt i PDF-format här.

Vårdgivare ska betala upp till 30 miljoner kronor i sanktionsavgifter för brister i journalsystem

Datainspektionen har granskat åtkomsten till huvudjournalsystem hos åtta vårdgivare. I sin granskning har Datainspektionen funnit att sju av åtta vårdgivare brustit i sina skyldigheter enligt GDPR och dessa vårdgivare har ålagts att betala mellan 2,5 miljoner till 30 miljoner kronor i sanktionsavgifter. Den åttonde vårdgivaren föreläggs istället att vidta åtgärder för att säkerställa att bristerna vid genomförda behovs- och riskanalyser rättas till.
11 december 2020 GDPR

Utbildningsnämnd åläggs att betala 4 miljoner kronor i sanktionsavgift för tekniska brister i skolplattform

Genom flera anmälningar om personuppgiftsincidenter från utbildningsnämnden i Stockholm stad avseende den digitala plattformen Skolplattformen uppmärksammades Datainspektionen på att obehöriga har kunnat få tillgång till elevers personuppgifter.
11 december 2020 GDPR

Relaterade nyheter