Nyhet

Konkurs ofta bättre för företaget än pengar från Tillväxtverket

Historiskt stora ekonomiska värden riskerar nu att gå förlorade. Ännu allvarligare är att en hel generation av företagare kan förloras, med personliga tragedier som följd. Ibland är det bättre att gå i konkurs än att slåss i ett omöjligt läge, skriver Morgan Hallén, advokat och delägare, på DI debatt.

Covid-19:s framfart och dess effekter skakar om vår omvärld på ett närmast overkligt sätt. De företagare som byggt upp olika affärsverksamheter riskerar att ställas inför sin allra svåraste uppgift som företagare: att få företaget att överleva.

Våra företagare befinner sig nu i en mycket utsatt situation. Det är en grupp människor som kommer att göra allt som står i deras makt för att rädda sitt företag. De kommer också att uppvisa en hög arbetsmoral – en egenskap som gjort att företaget ens kunnat byggas. Den arbetsmoral som fram tills nu varit både avgörande och starkt positiv kan i nuvarande snabba händelseförlopp dock riskera att bli nedbrytande för bolaget.  

Morgan Hallén beskriver:

Bilden utifrån är många gånger följande: att företagaren efter år av slit lyckats skapa ett välordnat liv och byggt upp positiva värden, både för sig själva och för en hel bygd genom de många arbetstillfällen som affärsverksamheten bidragit till. Men under ytan ligger ofta stora personliga åtaganden för företagaren och dennes närstående. Det kan vara såväl borgensförbindelser som pant i bostadsfastigheten. 

När så krisen inträder och konkurser inträffar kan det vanliga livet övergå till en katastrof. Personliga relationer upphör eller utsätts för stora påfrestningar. Kompanjoner skingras och blir ovänner, skilsmässor splittrar annars trygga familjeband och nya destruktiva vanor riskerar att träda in. Många företagare som drabbas reser sig aldrig.

Hur kan detta förebyggas?

Landets små och medelstora företag är viktiga samhällsfunktioner och utgör ett betydande samhällsvärde. Många företagare bär troligen en övertygelse om att de kommer att klara sig tack vare de löften som lämnats från statligt håll. Så kommer dock inte att ske. Skälen till detta är enkla, dels är de statliga insatser som nu utlovas relativt begränsade i ekonomiskt hänseende, dels kommer företagens kassor inte att hinna tillgodogöra sig dessa innan ekonomisk ruin är ett faktum. Härtill kommer det faktum, att de ekonomiska effekterna av Covid-19 kan kvarstå även långt efter att smittspridning och åtföljande belastningar på vårdapparaten upphört.

De företagare som nu upplever ekonomiska svårigheter bör inse att det inte finns något som skyddar dem. Staten har för merparten av dessa företagare inte utställt några löften som fungerar för dem. De sitter kvar med ett stort personligt ansvar, de har gått i borgen gentemot banken och har ett ansvar mot sina fordringsägare. I stort sett samtliga dessa regler är kvar. Även det stränga ansvaret för verksamheten är kvar.

Vad ska företagen göra åt de ekonomiska bekymmer som nu stundar?

Det är först och främst viktigt att agera snabbt och även inse att staten faktiskt redan lämnat sina verktyg till företagaren kopplade till Covid-19-relaterade problem. Företagarens verktyg är nu företagsrekonstruktion eller konkurs.

Att ens närma sig dessa verktyg har med tidigare syn på affärsmannaskap varit stigmatiserat, men är nu istället en verklig nödvändighet. Båda leder, rätt använda, till överlevnad för företaget såsom en sammanhållen organisation och många gånger till att företagaren kan fortsätta verka som dess ledare och ägare. Båda förfarandena ger möjlighet till lönegaranti, det vill säga att staten övertar ansvaret för bolagets löner. Självklart finns det begränsningar beträffande statens lönegarantiansvar men även med beaktande av dessa framstår alternativet att äska medel för del av lönekostnaderna hos Tillväxtverket som mer ogynnsamt för företagaren.  

Jag är själv en varm anhängare av konkursinstitutet såsom många gånger den bästa rekonstruktionsformen för utsatta företag, även om företagsrekonstruktion kan duga. Det väsentliga är att fatta handlingskraftiga beslut medan tid finns. Från min horisont är det endast företagaren som kan bevara samhällsvärdet i företagandet genom att visa den handlingskraft som denna extrema situation kräver. Statens räddningsinsatser kommer dessvärre inte att rädda företagarna och det samhällsvärde som dessa representera.

Läs hela artikeln här.

Vid frågor vänligen kontakta:

Morgan Hallén, Delägare