Nyhet

HD: Advokatens skadeståndsansvar

17 maj 2019 Highlight HD

Yohanna Öhrnegård och Fredrik Sonander presenterar ett HD-avgörande som beskriver advokatens skadeståndsansvar.

Var går gränsen för skadeståndsgrundande vårdslöshet för en advokat gentemot sin klient?

En bostadsrättsförening som förlorade en entreprenadtvist ansåg att den advokat som företrädde föreningen hade orsakat föreningen skada genom bristande rådgivning och processföring. Ärendet är intressant för alla som köper juridiska tjänster och understryker konsultens metodansvar snarare än resultatansvar. 

HD konstaterar med hänvisning till rättegångsbalken och regler om god advokatsed att den som sökt råd i en juridisk fråga ska kunna förlita sig på att de råd som lämnas är väl underbyggda. Skadeståndsansvar föreligger när rådgivningen omfattar uppenbara fel. Dock poängterar HD att svag eller undermålig processföring endast i undantagsfall kan vara skadeståndsgrundande. 

Hör berättelsen om mål nr T 12-17 från Vinges seminarium Highlights från HD.

Highlights från HD är ett årligen återkommande Vingearrangemang där HD:s viktigaste affärsjuridiska avgöranden från föregående år presenteras. Se fler presentationer av highlights på vinge.se.