Miljörätt

Vinge anlitas bland annat av svensk och internationell, basindustri, livsmedelsindustri, private equity-fonder, energiproducenter, fastighetsägare, och konsumentproduktstillverkare. Vår rådgivning omfattar enligt nedan.

Företags- och fastighetsaffärer

Vi identifierar befintliga och potentiella problem och presenterar lösningar på i företags‑ och fastighetsaffärer. Till exempel att kommersiellt fördela risker mellan köpare och säljare efter en bedömning av hur verksamheter iakttar givna tillstånd.

Förorenade områden

Vi reder ut vem som bär ansvar för att åtgärda föroreningar eller andra skador på miljön. Till exempel när flera företag varit verksamma på samma plats över lång tid. Vi bistår i kontakter med myndigheter och vid domstolsprocesser.

Tillståndsprocesser

Vinge har bred erfarenhet av strategiska överväganden i tillståndsprocesser och bistår i ärenden med intressenter som länsstyrelser, kommuner, myndigheter och allmänhet. Vi tar också fram tillståndshandlingar inför prövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamheter eller i samband med överklagande av meddelade tillstånd.

Tillsynsärenden

Vi erbjuder rådgivning i samband med tillsynsärenden och bistår även vid kontakter med tillsynsmyndigheter i samband med produktions‑ eller processförändringar. Vi analyserar också hur sådana förändringar påverkar befintliga tillstånd.

Vi kan också bistå med rådgivning när det gäller producentansvar, kemikaliehantering och andra frågor som uppstår i driften av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter. 

Skyddade områden

Våra miljörättsjurister har specialistkunskaper om miljörättsliga överväganden och dispenser när det gäller skyddade områden. Exempelvis Natura 2000‑områden, artskydd, strandskydd och vattenskydd.

Tekniska konsulter

Vi har lång erfarenhet av samarbete med tekniska konsulter i samband med t.ex. tillståndsansökningar och efterbehandlingsärenden.

Vår samlade expertis

Genom Vinges affärsjuridiska fullserviceerbjudande kan vi tillhandahålla stöd i alla affärsjuridiska frågor.

Teamet enligt rankinginstituten

Rankingsinstitutet Chambers and Partners beskriver “the comprehensive range of services the team provides” och “It’s strength is that it has extensive experience over vast areas within environmental law.” samt tillägger "good knowledge of Swedish law," och "it has great experience on how to manage different questions." (Chambers and Partners 2019)