Ansvarsfullt och hållbart företagande

Som affärsjuridisk rådgivare spelar Vinge en betydelsefull roll för såväl näringsliv som samhälle. Målet för vårt hållbarhetsarbete är att skapa goda och hållbara förutsättningar för företag och individer, samt att värna ett ansvarsfullt företagande och varaktig affärs- och samhällsnytta.

Att bedriva ett ansvarsfullt och hållbart företagande innebär för oss att

 • agera etiskt
 • främja goda intressentrelationer
 • vara en ansvarsfull arbetsgivare
 • bidra till ett väl fungerande samhälle

Vi tror att det ger en långsiktig affärs- och samhällsnytta som påverkar såväl organisationen som individen.

Hållbarhetsarbetet utgår från vår affärsverksamhet – att tillhandahålla juridisk rådgivning av högsta kvalitet till våra klienter.

Vi utbildar och utvecklar våra medarbetare i hållbarhetsfrågor för att säkerställa att vi integrerar hållbarhetsperspektivet i vår rådgivning.

 

Vinge är medlem i UN Global Compact

Vårt hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i internationellt accepterade standarder för ansvarsfullt företagande och vi är sedan 2018 medlemmar i FN:s Global Compact.

Vinge

 • är medlem i FN:s Global Compact sedan 2018
 • följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • följer FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
 • följer Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt andra relevanta regelverk

 

 

Styrdokument för vår verksamhet – vår uppförandekod

Hållbarhetsfrågor har länge varit av stor vikt för oss och vi har byggt upp ett systematiskt arbete kring frågor avseende exempelvis jämställdhet, arbetsmiljö, miljö och klimat och affärsetik samt upprättat en rad interna policydokument och rutiner.

I och med Vinges ledande roll som rådgivare inom hållbarhet är det även av stor vikt att vi lever som vi lär. Vår uppförandekod är en sammanfattning av de etiska principer som gäller för alla våra medarbetare. För att förtydliga vissa aspekter av uppförandekoden har vi antagit specifika policyer och rutiner inom olika affärsfunktioner.

Med utgångspunkt i uppförandekoden säkerställer vi den bästa rådgivningen till klienter, skapar en god arbetsmiljö för våra medarbetare samt tar ansvar för vår påverkan på samhället i övrigt.

Vinges uppförandekod

Utöver uppförandekoden arbetar vi även utifrån IBA Practical Guide on Business and Human Rights for Business Lawyers samt Advokatsamfundets rekommendationer om att genomföra FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, som bygger på riktlinjer utfärdade av IBA (International Bar Association).

 

Tre centrala delar i Vinges hållbarhetsarbete

 • rådgivning till klienter
 • internt hållbarhetsarbete
 • samhällsansvar

I vår rådgivning integrerar vi frågor kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och klimat samt antikorruption. På så sätt kan vi bidra med ett bredare perspektiv till våra klienter och därmed minimera de risker som klienternas affärer kan medföra. Vi vill även säkerställa att vår rådgivning inte bidrar till negativ påverkan på människor och miljö.

Internt fokuserar vi hållbarhetsarbetet på medarbetare, affärsetik, regelefterlevnad samt miljö. För att vara en långsiktig partner för våra klienter och en ledande affärsjuridisk byrå skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö där medarbetarna kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi behöver även beakta den miljöpåverkan som uppkommer vid våra kontor, vid resor samt vid inköp. Detta gör vi samtidigt som vi upprätthåller högsta affärsetiska standarder.

Vårt samhällsengagemang tar sikte på samarbeten där vi genom vår kompetens och expertis kan bidra till att samhälle, organisationer och individer kan växa och utvecklas.

 

Vägen till ett bättre samhälle med utgångspunkt i vad vi är bäst på - juridik

På Vinge visar vi vägen till framgångsrika affärer. Vi hjälper också samhällsnyttiga organisationer att nå sina mål. Vår önskan om att bidra till ett bättre samhälle är grunden till att vi i en rad olika initiativ bistått med vår kunskap för att stötta och utveckla organisationer som påverkar samhället i positiv riktning.

Vi samarbetar därför med utvalda aktörer för att göra skillnad och förbättra för både individer, näringsliv och samhälle. Detta gör vi genom att dela kunskap, stödja socialt entreprenörskap och verka för utveckling av organisationer och människor.

Vi har valt att dela in vårt samhällsengagemang i tre huvudområden

 • Samhället som helhet. För samhället investerar vi i långsiktiga projekt för att sprida kunskap, verka för större mångfald inom det svenska rättsväsendet samt öka inkluderingen på den svenska arbetsmarknaden.
 • Företagande. Vårt engagemang för företagande syftar till att stödja entreprenörskap, innovation och tillväxt både på hemmaplan och i globala sammanhang.
 • Individen. Vår uppfattning är att människor växer genom engagemang, utbildning, kunskapsutbyte och relationer. För individer vill vi skapa och sprida ny kunskap och därmed främja förutsättningarna för människor att växa inom akademin, näringslivet, idrotten och andra områden i Sverige såväl som globalt.

 

Exempel på några av våra engagemang

 • Sveriges Olympiska Kommitté, SOK
 • Good Cause
 • och inte minst vårt eget Mångfaldsprojekt - en satsning på att få fler studenter med utländsk bakgrund att söka sig till juristyrket där vi samarbetar med utvalda gymnasieskolor.

 

Jämställdhet

Vinge satte som första skandinaviska advokatbyrå redan 2014 ett konkret mål för att bli en mer jämställd byrå. Det ursprungliga målet om 50 procent kvinnliga partners bland nyinvalda delägare under en femårsperiod sattes 2014, och fick ett utfall för perioden på 41 procent kvinnor och 59 procent män. Vi ser det därför som naturligt att fortsätta med samma mål även för femårsperioden 2020–2024 eftersom erfarenheten säger att måluppfyllelse kräver ett kontinuerligt fokus.

 

Mångfald

Målet med Vinges mångfaldsprojekt är att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. För att motivera till universitetsstudier i allmänhet och till juridikstudier i synnerhet samarbetar vi med gymnasieskolor med hög andel elever med utländsk bakgrund.

 

Samhällsengagemang

Vår önskan om att bidra till ett bättre samhälle är grunden till att vi i en rad olika initiativ bistått med vår kunskap för att stötta och utveckla organisationer som påverkar samhället i positiv riktning. Vi samarbetar därför med utvalda aktörer för att göra skillnad och förbättra för både individer, näringsliv och samhälle.