Vinnare av Vingestipendiet

Vingestipendiet har delats ut årligen sedan 1992 till framstående examensarbeten vid landets juristutbildningar. 

2023


 • Erica Rinaldo | Förbudet mot försäkringsfrämmande verksamhet – En undersökning i ljuset av FRL:s riskspecifika reglering och stabilitets- samt aktsamhetsprincipen
 • Erik Karlsson | Hybridkonvertering som rekonstruktionsåtgärd enligt 2022 års lag om företagsrekonstruktion
 • Jesper Zackrisson | Marknadsmissbruksförordningen artikel 7: Specifik natur och väsentlig inverkan på priset
 • Josefine Ljungberg Palm | En undersökning av skadebegränsningspliktens utvidgning genom lojalitetsplikten inom entreprenader

2022


 • Anna Kireeva | Panthavarens förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument – Särskilt om pantsättarens separationsrätt vid panthavarens insolvens
 • Alexandra Park Larsson | I korsningen mellan aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt - När bör särskilda skäl enligt särregeln anses föreligga?
 • Ninna Helgöstam | Avtalstolkningsprejudikat - Särskilt om tolkning av försäkringsavtal och entreprenadavtal
 • Sofie Kehlet | Från oklarhet till klarhet - Om oklarhetsregelns roll inom avtalsrätten

2021


 • Gustav Berggren | M&A-försäkringens plats i det försäkringsavtalsrättsliga systemet – The Position of the W&I Insurance in the System of Insurance Contract Law
 • Robin Fagerström | Närståendetransaktioner på aktiemarknaden – Om ändamålsenligheten av definitionen av väsentliga transaktioner
 • Mathilda Hoffman Öjdahl | Medellösa processubjekt i frontlinjen – En civilprocessuell studie av ersättningsgilla rättegångskostnader i ljuset av tredjepartsfinansiering
 • Kristin Busterud Öhman | Ägarförbehåll, förfogandemedgivande och principen om fri rörlighet

2020


 • Louise Wendleby | Är skiljenämnden behörig? – En probleminriktad studie av skiljenämndens tolkning av skiljeklausuler i sammanhängande avtal
 • ÅsaSara Hoas | Inlöseninstitutet i verkligheten En undersökning av 2007–2018 års skiljedomar avseende inlösen av minoritetsaktier
 • Ella Mustapha | Beskattning av den Digitala Ekonomin – EU-kommissionens förslag till en Digital Services Tax – Diskriminering enligt General Agreement on Trade in Services?
 • Johan Aronsson | Förmögenhetsrättslig bundenhet vid fastighetsreglering – Några tankar om avtalsfrihet i en fastighetsbildningsrättslig kontext

2019


 • Louise Andersson | Avtal under markanvisningsprocessen - laga hinder och möjligheter för kommuner att reglera upplåtelseform av bostäder 
 • Franziska Brüggeman | Abonnentens skadeståndsansvar vid olaglig fildelning från dennes internetanslutning – Särskilt med hänsyn till Bastei Lübbe-målet samt Infosoc och IPRED
 • Nils Ivars | Jura novit curia: en analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige
 • Stina Jansson | Rättighetshantering vid tredimensionell fastighetsbildning

2018


 • Alexander Hardenberger | Försträckning eller gåva? En kritisk granskning av NJA 2014 s. 364 och dess tillämpning i underrätterna      
 • Ellinor Mörner | Konsumtionsprincipens förhållande till anspråk i licenstagarens konkurs
 • Julia Ryman | CSR- och hållbarhetsfrågor i aktiebolagsrättsliga sammanhang
 • Bruno Velander | Lojalitetsreciprocitet - En fråga om lojalitetsplikt vid lojalitetsbrott 

2017    


 • Rebecka Elming | Efterfinansiering. En analys av förvärvslåneförbudets gränser
 • Johanna Karlsson  | Rättsföljder vid olovliga värdeöverföringar – särskilt om möjligheten till skadestånd
 • Johanna Lundberg | Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation – En analys av likvidatorers ansvar enligt 59 kap. 13 SFL
 • Gabriella Nyström Gustavsson | Domsrätt vid gränsöverskridande upphovsrättsintrång på internet – En analys av domstols behörighet grundad på Bryssel Ia-förordningens artikel 7.2

2016


 • Stina Bratt | Meddelanderisk - Risken för försening och förvanskning av rättshandlingar
 • Johan Corell | How liability for intellctual property defects in omputure software transactions affect an efficient allocation of resources.
 • Henrik Davidsson  | Superförmånsrätten de lege lata. Avtalsrättsliga överväganden i ett insolvensrättsligt system?

2015


 • Alexandra Berglin | Lokalhyresrätten och LOU - En problembeskrivning.
 • Ellen Edgren | Förutsebar skattelagstiftning – En prövning av företagsskattekommitténs bolagsskatteutredning 2014. 
 • Sanna Kulevska | Humanizing the Digital Age: A Right to Be Forgotten Online?. 
 • Helena Lindahl | Jurisdiktion vid gränsöverskridande rena förmögenhetsskador i utomobligatoriska förhållande – särskilt om skadelokalisering av rena förmögenhetsskador uppkomna i samband med en kapitalplacering grundad på vilseledande rådgivning enligt artikel 7(2) i Bryssel Ia-förordningen.

2014


 • Johanna Holmström | Konkurrenters rättsskydd vid olagligt statsstöd – ett svenskt dilemma.
 • Anna Mindedal | Upplysningsplikt vid företagsöverlåtelser – En studie om säljarens upplysningsplikt och förtiganden som grund för ansvar vid försäljning av samtliga aktier i ett aktiebolag. 
 • Christine Stridsberg | Avtalade formkrav i entreprenadförhållanden - Entreprenörens rätt till ersättning för ÄTA-arbeten. 
 • Thérèse Zinn | Hantering av ändrade förhållanden i varaktiga kommersiella avtal – särskilt om omförhandlingsinstitutet.

2013


 • Miriam Istner-Byman | Direkt eller indirekt förlust? – Parternas möjligheter att styra kvalificeringen av en köprättslig förlust.
 • Elsa Haggård | Vinstandels- och kapitalandelslån, samt möjliga skatterättsliga konsekvenser av att de kombineras. 
 • Mattias Forsberg | Neutralisering av ogiltiga styrelsebeslut - om aktiebolagsrättslig ratihabition och klander 
 • Fredrik Morawetz | Separationsrätt i kommissionsförhållanden – särskilt om kommittentens separationsrätt i fall av s.k. kommission i vidsträckt mening

2012


 • Erik Hellström | Borgenärsskyddet vid överlåtelse av lösöre enligt Draft Common Frame of Reference. Slutet för den pragmatiska svenska regleringen?
 • Kajsa Johansson | Skadeståndslagens forumregelOm behöriga och obehöriga fora vid skadeståndstalan mot staten med anledning av normgivningsbeslut. En studie av förhållandet mellan forumregeln i 3 kap. 10 § skadeståndslagen, Francovich-kriterierna och principen om res judicata.
 • Tove Lindgren | Ny nationell regel om skadeståndsanspråk grundade på Europakonventionen – särskilt om preskription
 • Emma Lindwall | Sekretessavtals verkningar och effekter i skiljeförfarande

2010/2011


 • Niklas Elofsson | Skiljemäns uppdragsöverskridande och handläggningsfel
 • Jenny Nilsson | Integrationsklausulen - rättsverkan och funktion i svensk och angloamerikansk rätt
 • Oskar Ljungholm | Det utökade skyddet för väl ansedda varumärken inom unionen
 • Anna Sandlund | Centre of main interests

2009/2010


 • Ninos Aho | Sabotagerisken vid kvarstad på fartyg i internationella rättsförhållanden
 • Mikaela Bielke | Kommersiella svävarvillkor
 • Ola Espelund | Rekapitaliseringen av svenska kreditinstitut genom statligt stöd
 • Anna Persson | Exklusivitetsavtal, break-up fees och lock-ups i samband med företagstransaktioner

2008


 • Johan Almer | Regleringen av advokatreklam - En jämförande studie mellan USA och Sverige
 • Helena Jonsson | Bolags EG-rättsliga etableringsfrihet - utveckling genom och effekter av EG-domstolens praxis
 • Helen Larsson & Mina Nemati | Islamiskt bankväsende - en studie av Sharia-förenlig fastighetsfinansiering
 • Erik Mårild | Säkerhetsåtgärder vid avtalstvister - en studie om möjligheten att provisoriskt upprätthålla avtal med stöd av 15:3 rättegångsbalken

2007


 • Alexander Warnolf | Egendomlig egendom - Argument för en minskad fokusering på fysiska egenskaper
 • Martin Berglund | Ordinary credit
 • Pegah Derakhshan | Transitional Services Agreement - särskilt om informationsteknologi och immateriella rättigheter
 • Victor Dahlberg | Overcoming the Business Judgment Presumption in American Corporation Law. An Analysis of the Business Judgment Rule and its Raison d'ëtre

2006


 • Emma Stuart-Beck | Försäkring av garantiklausuler vid företagsöverlåtelser
 • Ingrid Johnsson | Om skyldigheten att begränsa skadan i köprätten
 • Izla Staifo | Ändrad rollfördelning i domstol - skall verkligen domaren göra advokatens jobb

2005


 • Fredrik Ringquist | Do procedural human rights requirements apply to arbitration - a study of article 6 (1) of the European Convention on Human rights and its bearing upon Arbitration.
 • Kristina Veress | Domen i Köbler och kommisionens kritik mot Sveriges högsta domstolar - en förändring av relationen mellan nationella domstolar och gemenskapens institutioner?
 • Lisa Leverström | Flygplansmotorer - Om den svenska rättens tillbehörsregler

2004


 • Andreas Svensson | Vinstandelsstiftelser - spörsmål kring obligatoriskt och optionellt förvaltade vinstandelar
 • Katrin Björklund | Personligt betalningsavsvar enligt ABL 13 kap 17 § - ett oklart rättsläge?
 • Lars Jeppsson | Varannan damernas? En studie om könskvotering till bolagsstyrelser
 • Mikael Kowal | Avtalsmekanismer vid offentliga uppköpserbjudanden

2003    


 • Peter Eriksson | Är tid pengar? Om betydelsen av pengars tidspreferens vid beräkning av skadestånd vid avtalsbrott.
 • Ulf Grubbström | Leasing före och efter RÅ 1998 ref 58 - en skatterättslig konsekvensanalys.
 • Johan Wingmark | Skadestånd inom ramen för EG:s konkurrensrätt. En studie av den rättsliga grunden och ansvarets utformning. 
 • Kjell Johansson | God redovisningssed - en kartläggning & probleminventering av dess betydelse på olika rättsområden.

2002


 • Margarita Skeppstedt | Borgenärsskyddet vid fissioner.
 • Fredrik Liljeblad | The Status of Good Faith in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 
 • Marie Wallin | Om ställningsfullmakt och agent with apparent authority - En komparativ studie av svensk och engelsk rätt. 
 • Elif Härkönen | The Legal Rules Governing Islamic Investments.

2000/2001


 • Klara Håstad | Insolventa aktiebolags rättegångskostnadsansvar.
 • Linda Hellström | European Hockey and the National Hockey League - market or regulation. 
 • Elisabet Audell | Överlåtelse och upplåtelse av know-how.

1998/1999


 • Anna Elm | Ansvarsfrihetens gränser - en aktiebolagsrättslig studie av tillämpningsområdet för ansvarsfriheten i 15:5 st 1 A ABL.
 • Per Pålsson | Skydda kunskap. Säkerhetsåtgärder i Civilprocess avseende konkurrensklausuler och företagshemligheter.
 • Andreas Sundén | Miljöhänsyn i den individuella tillämpningen av 6, 8 samt 19 §§ KL.
 • Carl Westerberg | Återföring av kapital - särskilt genom inlösen av förvärv av egna aktier.
 • Anders Wilhelmsson | LAS tillämplighet på företagsledning

1996/1997


 • Cecilia Ogvall | Ensamåterförsäljarens skydd vid avtalets upphörande.
 • Håkan Johansson och Johan Larsson | Delawares bolagsklimat - En fallstudie av fusionen mellan Pharmacia AB och the Upjohn Co.
 • Jori Munukka | Köprättslig detentionsrätt - 1990 års köplags innehållanderättsregler.
 • Peter Kenamets | Ansvar och ersättning vid vägtransport av högbeskattade varor.

1995


 • Johan Larsson | Trygghetsförsäkring under förändring. Avtals- och försäkringsfrågor med utgångspunkt i 1993 års skiljedom
 • Tomas Gärdfors | Pantsättning av värdepappersdepå - en studie av vissa spörsmål avseende pantsättares rådighet
 • Patricia Radler | Non-competition Clauses in EC Competition Law
 • Per-Anders Aldeholm och Henrik Olsson | Revisionsansvarställning. En associations- och skadeståndsrättslig studie mot bakgrund av Fermenta AB och Gusums Bruk AB.

1994


 • Jonas Myrdal | Bankstyrelses ansvar för kreditgivning.
 • Fredrik Lüning | Mellandom
 • Patrik Andersson | Internationella konkurser ur svenskt perspektiv.
 • Jesper Prytz och Mart Tamm | Tillskott utan aktieteckning En civil- och skatterättslig studie av en oreglerad kapitalanskaffningsform.

1993


 • Laila Zackariasson | Tredje mans rätt vid kommission.
 • Anders Gahnström och Pär Remnelid | EEC Directives and Direct Effect. A study of the case-law from the European Court of Justice from Grad of Francovich.
 • Göran Andersson | Låglönekonkurrens på den svenska tjänstemarknaden 

1992


 • Per Hellström | Exclusion Clauses - A Comparative study.
 • Björn Möller | Skadeståndsansvar pga vårdslöshet vid avtalsförhandlingar
 • Per Stenmark | Aktiekontolagen - Ett nytt system för överlåtelse av aktier i avstämningsbolag