Stipendiater 2021 ‑ 2018

2021

Gustav Berggren

M&A-försäkringens plats i det försäkringsavtalsrättsliga systemet – The Position of the W&I Insurance in the System of Insurance Contract Law

Robin Fagerström

Närståendetransaktioner på aktiemarknaden – Om ändamålsenligheten av definitionen av väsentliga transaktioner

Mathilda Hoffman Öjdahl

Medellösa processubjekt i frontlinjen – En civilprocessuell studie av ersättningsgilla rättegångskostnader i ljuset av tredjepartsfinansiering

Kristin Busterud Öhman

Ägarförbehåll, förfogandemedgivande och principen om
fri rörlighet

2020

Louise Wendleby

Är skiljenämnden behörig? – En probleminriktad studie av skiljenämndens tolkning av skiljeklausuler i sammanhängande avtal

ÅsaSara Hoas

Inlöseninstitutet i verkligheten En undersökning av 2007–2018 års skiljedomar avseende inlösen av minoritetsaktier

Ella Mustapha

Beskattning av den Digitala Ekonomin – EU-kommissionens förslag till en Digital Services Tax – Diskriminering enligt General Agreement on Trade in Services?

Johan Aronsson

Förmögenhetsrättslig bundenhet vid fastighetsreglering – Några tankar om avtalsfrihet i en fastighetsbildningsrättslig kontext

2019

Louise Andersson

Avtal under markanvisningsprocessen - laga hinder och möjligheter för kommuner att reglera upplåtelseform av bostäder

Franziska Brüggeman

Abonnentens skadeståndsansvar vid olaglig fildelning från dennes internetanslutning – Särskilt med hänsyn till Bastei Lübbe-målet samt Infosoc och IPRED

Nils Ivars

Jura novit curia: en analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige

Stina Jansson

Rättighetshantering vid tredimensionell fastighetsbildning

2018

Alexander Hardenberger 

Försträckning eller gåva? En kritisk granskning av NJA 2014 s. 364 och dess tillämpning i underrätterna      

Ellinor Mörner

Konsumtionsprincipens förhållande till anspråk i licenstagarens konkurs

Julia Ryman

CSR- och hållbarhetsfrågor i aktiebolagsrättsliga sammanhang

Bruno Velander

Lojalitetsreciprocitet - En fråga om lojalitetsplikt vid lojalitetsbrott