Stipendiater 2017‑2004

2017    


Rebecka Elming    

Efterfinansiering. En analys av förvärvslåneförbudets gränser

Johanna Karlsson    

Rättsföljder vid olovliga värdeöverföringar – särskilt om möjligheten till skadestånd

Johanna Lundberg    

Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation – En analys av likvidatorers ansvar enligt 59 kap. 13 SFL

Gabriella Nyström Gustavsson

Domsrätt vid gränsöverskridande upphovsrättsintrång på internet – En analys av domstols behörighet grundad på Bryssel Ia-förordningens artikel 7.2


2016


Stina Bratt

Meddelanderisk - Risken för försening och förvanskning av rättshandlingar

Johan Corell

How liability for intellctual property defects in omputure software transactions affect an efficient allocation of resources.
A journey in the protection, transaction, infringement and uncertainty of copyright protected software

Henrik Davidsson

Superförmånsrätten de lege lata
Avtalsrättsliga överväganden i ett insolvensrättsligt system?


2015


Alexandra Berglin

Lokalhyresrätten och LOU - En problembeskrivning.

Ellen Edgren

Förutsebar skattelagstiftning – En prövning av företagsskattekommitténs bolagsskatteutredning 2014. 

Sanna Kulevska

Humanizing the Digital Age: A Right to Be Forgotten Online?. 

Helena Lindahl

Jurisdiktion vid gränsöverskridande rena förmögenhetsskador i utomobligatoriska förhållande – särskilt om skadelokalisering av rena förmögenhetsskador uppkomna i samband med en kapitalplacering grundad på vilseledande rådgivning enligt artikel 7(2) i Bryssel Ia-förordningen.


2014


Johanna Holmström

Konkurrenters rättsskydd vid olagligt statsstöd – ett svenskt dilemma.

Anna Mindedal

Upplysningsplikt vid företagsöverlåtelser – En studie om säljarens upplysningsplikt och förtiganden som grund för ansvar vid försäljning av samtliga aktier i ett aktiebolag. 

Christine Stridsberg

Avtalade formkrav i entreprenadförhållanden - Entreprenörens rätt till ersättning för ÄTA-arbeten. 

Thérèse Zinn

Hantering av ändrade förhållanden i varaktiga kommersiella avtal – särskilt om omförhandlingsinstitutet.


2013


Miriam Istner-Byman

Direkt eller indirekt förlust? – Parternas möjligheter att styra kvalificeringen av en köprättslig förlust.

Elsa Haggård

Vinstandels- och kapitalandelslån, samt möjliga skatterättsliga konsekvenser av att de kombineras. 

Mattias Forsberg

Neutralisering av ogiltiga styrelsebeslut - om aktiebolagsrättslig ratihabition och klander 

Fredrik Morawetz

Separationsrätt i kommissionsförhållanden – särskilt om kommittentens separationsrätt i fall av s.k. kommission i vidsträckt mening


2012


Erik Hellström

Borgenärsskyddet vid överlåtelse av lösöre enligt Draft Common Frame of Reference
Slutet för den pragmatiska svenska regleringen?

Kajsa Johansson

Skadeståndslagens forumregelOm behöriga och obehöriga fora vid skadeståndstalan mot staten med anledning av normgivningsbeslut. En studie av förhållandet mellan forumregeln i 3 kap. 10 § skadeståndslagen, Francovich-kriterierna och principen om res judicata.

Tove Lindgren

Ny nationell regel om skadeståndsanspråk grundade på Europakonventionen – särskilt om preskription

Emma Lindwall

Sekretessavtals verkningar och effekter i skiljeförfarande


2010/2011


Niklas Elofsson

Skiljemäns uppdragsöverskridande och handläggningsfel

Jenny Nilsson

Integrationsklausulen - rättsverkan och funktion i svensk och angloamerikansk rätt

Oskar Ljungholm

Det utökade skyddet för väl ansedda varumärken inom unionen

Anna Sandlund

Centre of main interests


2009/2010


Ninos Aho

Sabotagerisken vid kvarstad på fartyg i internationella rättsförhållanden

Mikaela Bielke

Kommersiella svävarvillkor

Ola Espelund

Rekapitaliseringen av svenska kreditinstitut genom statligt stöd

Anna Persson

Exklusivitetsavtal, break-up fees och lock-ups i samband med företagstransaktioner


2008


Johan Almer

Regleringen av advokatreklam - En jämförande studie mellan USA och Sverige

Helena Jonsson

Bolags EG-rättsliga etableringsfrihet
- utveckling genom och effekter av EG-domstolens praxis

Helen Larsson & Mina Nemati

Islamiskt bankväsende- en studie av Sharia-förenlig fastighetsfinansiering

Erik Mårild

Säkerhetsåtgärder vid avtalstvister - En studie om möjligheten att provisoriskt upprätthålla avtal med stöd av 15:3 rättegångsbalken


2007


Alexander Warnolf

Egendomlig egendom - Argument för en minskad fokusering på fysiska egenskaper

Martin Berglund

Ordinary credit

Pegah Derakhshan

Transitional Services Agreement - särskilt om informationsteknologi och immateriella rättigheter

Victor Dahlberg

Overcoming the Business Judgment Presumption in American Corporation Law. An Analysis of the Business Judgment Rule and its Raison d'ëtre


2006


Emma Stuart-Beck

Försäkring av garantiklausuler vid företagsöverlåtelser

Ingrid Johnsson

Om skyldigheten att begränsa skadan i köprätten

Izla Staifo

Ändrad rollfördelning i domstol - skall verkligen domaren göra advokatens jobb


2005


Fredrik Ringquist

Do procedural human rights requirements apply to arbitration - a study of article 6 (1) of the European Convention on Human rights and its bearing upon Arbitration.

Kristina Veress

Domen i Köbler och kommisionens kritik mot Sveriges högsta domstolar - en förändring av relationen mellan nationella domstolar och gemenskapens institutioner?


Lisa Leverström    

Flygplansmotorer - Om den svenska rättens tillbehörsregler


2004


Andreas Svensson

Vinstandelsstiftelser - spörsmål kring obligatoriskt och optionellt förvaltade vinstandelar

Katrin Björklund

Personligt betalningsavsvar enligt ABL 13 kap 17 § - ett oklart rättsläge?

Lars Jeppsson

Varannan damernas? En studie om könskvotering till bolagsstyrelser

Mikael Kowal

Avtalsmekanismer vid offentliga uppköpserbjudanden