Företagande och mänskliga rättigheter

Företag är under en stadigt ökande press att bedriva sin affärsverksamhet på ett sätt som respekterar och bidrar till upprätthållandet av mänskliga rättigheter och internationella arbetstagarrättigheter.

Tidigare har det främst varit marknaden som bestraffat företag som brutit mot internationellt erkända normer – men i takt med att nya standarder, lagstiftningar och förordningar på nationell och internationell nivå antas ställs allt högre krav på företag att identifiera, förebygga och mitigera direkta och indirekta risker kopplade till deras affärsverksamhet och affärsrelationer. 

Vinge biträder med utvärdering och rådgivning rörande våra klienters befintliga arbete på området för mänskliga rättigheter samt internationella arbetstagarättigheter och identifierar eventuella förbättringsåtgärder. En viktig del av vårt arbete består i att identifiera och hantera risker i samband med transaktioner och andra typer av investeringar. 

Vi erbjuder rådgivning inom hela spektrumet av frågor inom området för mänskliga rättigheter och internationella arbetstagarrättigheter. Rådgivningen utgår från de internationellt erkända kraven som ställs på företag och inkluderar följande huvudområden:

  • Nulägesanalys
  • Riskbedömning 
  • Due diligence 
  • Upprättande och implementering av policydokument
  • Utbildning
  • Hållbarhetsrapportering
  • Utredningar och hantering av incidenter samt misstänkta överträdelser
  • Tvistemål relaterade till mänskliga rättigheter