Arbetsrättspodden - 2021

Avsnitt från 2021

Har du en arbetsrättslig fråga som du är särskilt nyfiken på? Maila communications@vinge.se för att komma i kontakt med podden.

Innehållet i podden är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas såsom juridisk rådgivning i enskilt ärende.
Här lyssnar du på avsnitt 47 – Missgynnande av föräldralediga
Föräldraledighet är en rättighet som vi i Sverige är globalt kända för. Rättigheten skyddas genom lag. En del av skyddet består i att en arbetstagare inte får missgynnas på grund av sin föräldraledighet. Med missgynnande avses en behandling som kan anses medföra en skada eller nackdel för arbetstagaren. I veckans avsnitt går Emelie Svensäter Jerntorp och Ebba Svenburg igenom ett antal exempel på vad som kan utgöra ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen.
Här lyssnar du på avsnitt 46 – Sexuella Trakasserier
Sexuella trakasserier på en arbetsplats är allvarliga frågor och inte alltid lätta att hantera. I veckans avsnitt går Emelie Svensäter Jerntorp och Ebba Svenburg igenom vilka arbetsgivarens skyldigheter är. Vi diskuterar utredningsansvaret och åtgärdsansvaret, samt vad detta innebär i praktiken.
Här lyssnar du på avsnitt 45 – Förhandlingsframställan
En förhandlingsframställan är inte bara det som påkallar en förhandling med facket, utan kan också vara det som avgör hur smidigt en förhandling fortlöper. I veckans avsnitt av Arbetsrättspodden diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner vilka olika delar som bör finnas med i en förhandlingsframställan.
Här lyssnar du på avsnitt 44 – Vaccinationskrav på arbetsplatsen
När samhället öppnat upp och restriktioner släppts öppnas nu även kontoren för att de anställda ska återgå till arbetsplatsen. Detta aktualiserar ett antal frågeställningar gällande vilka krav en arbetsgivare kan ställa på en arbetstagare, inte minst i fråga om vaccinering mot covid-19. I veckans avsnitt diskuterar Åsa Gotthardsson och Emelie Svensäter Jerntorp den högaktuella frågan om vaccinationskrav.
Här lyssnar du på avsnitt 43 – Ny lag om visselblåsning
Den 17 december i år träder en ny svensk lag om visselblåsning i kraft som bjuder på en del nyheter jämfört med nuvarande lagstiftning på området. I veckans avsnitt diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Karin Gynnerstedt den nya lagen och vad den innebär för olika typer av verksamheter.
Här lyssnar du på avsnitt 42 – Kvittning
I vissa fall kan en arbetsgivare vilja kvitta en arbetstagares lön mot en skuld som arbetstagaren har gentemot arbetsgivaren. Det finns dock tvingande regler som en arbetsgivare måste känna till innan sådan kvittning sker. Vad är särskilt viktigt att tänka på i den här typen av situationer?
Här lyssnar du på avsnitt 41 – Start-ups och dess medarbetare
Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Men hur knyter man medarbetarna bäst till sig och hur skapar man motivation och genuint engagemang i verksamheter under tillväxt?
Här lyssnar du på avsnitt 40 – Uppsägningsbeskedet
Nästan alla arbetsgivare behöver någon gång lämna över ett uppsägningsbesked. Och det är viktigt att det blir rätt. Förutom den formalia som finns att ta hänsyn till när du skriver ett uppsägningsbesked kan det även vara bra att inkludera ytterligare information. Vad bör ett uppsägningsbesked innehålla, och varför?
Här lyssnar du på avsnitt 39 – Anställningsavtalets viktigaste punkter
Anställningsavtalet är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om de villkor som gäller i anställningen. Avtalet spelar en mycket central del inom arbetsrätten.f
Här lyssnar du på avsnitt 38 – Distansarbete
Var ska arbetet utföras när pandemin är över, på kontoret eller i hemmet? Många arbetsgivare funderar nu över frågan om distansarbete. Vissa arbetsgivare överväger till och med att ändra den huvudsakliga arbetsplatsen till hemmet snarare än kontoret. Vad innebär detta?
Här lyssnar du på avsnitt 37 – Verksamhetsövergång
Verksamhetsövergång är ett område inom arbetsrätten som kan upplevas som snårigt, då det är omgärdat av en rad tvingande bestämmelser i förhållande till både de anställda och till fackförbund.
Här lyssnar du på avsnitt 36 – Företagshemlig information
Företagshemlig information är mycket värdefull för bolag och det är viktigt att ha skyddsrutiner på plats så att informationen inte sprids. 
Här lyssnar du på avsnitt 35 – Utredning vid brott inom anställningen
Det händer dessvärre att anställda begår brott inom anställningen, vilket i regel innebär att en arbetsgivare behöver vidta en utredning. Beroende på typen av brott som den anställde misstänks för kan en utredning gå till på olika sätt.
Här lyssnar du på avsnitt 34 – VD - en nyckelspelare
En VD är en central del av ett bolags verksamhet och det är därför viktigt att ha koll på de bolagsrättsliga regler som gäller i förhållande till en VD. VD ansvarar exempelvis för bolagets löpande förvaltning, men vad innebär det i praktiken och kan man begränsa en VD:s behörighet att agera för bolagets räkning?
Här lyssnar du på avsnitt 33 – Vikten av utredning innan uppsägning
En arbetsgivares skyldigheter att vidta åtgärder inför en uppsägning av personliga skäl är ofta tidskrävande och ansträngande, men det är likväl en viktig och naturlig del i uppsägningsprocessen.