Corporate Risk & Compliance

Det ställs idag högre krav än någonsin på att företag ska driva sin verksamhet på ett etiskt korrekt sätt. Den lagstiftning företag och finansiella institutioner ska följa uppdateras ständigt och blir allt mer komplex. Samtidigt ökar marknadens förväntningar successivt inom området.

Vinges Corporate Risk & Compliance team bistår klienter inom en rad branscher i Sverige och internationellt. Vi skräddarsyr vår rådgivning efter klientens behov, kommersiella strategi och individuella riskprofil. Vår rådgivning utgår från följande fyra kärnområden inom compliance:

  • anti-korruption
  • arbetsvillkor
  • miljörätt
  • mänskliga rättigheter

Vi bistår våra klienter i frågor rörande bland annat upprättande av skräddarsydda compliance-program, rådgivning kring efterlevnad av FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, hantering av incidenter, identifiering av risker i samband med börsnotering och förvärv samt bakgrundskontroller och CSR audits hos leverantörer i högriskmarknader.

Vår samlade expertis

Corporate Risk & Compliance har tillgång till byråns hela bredd av kompetens i sin konsultation, och förser i övriga verksamhetsområden med ett hållberhetsperspektiv. Teamet består av specialister från ett brett spektra av affärsjuridiska områden. Vi erbjuder därför rådgivning även i angränsande frågor som företag behöver beakta i samband med regelefterlevnad, exempelvis exportkontroll, utredning av potentiella överträdelser, personuppgiftsskydd och övriga tillståndsfrågor.

Teamet enligt rankinginstituten

Rankinginstitutet Chambers and Partners konstaterar att "the team takes a hands-on approach and produces a good work product in a short timeframe."