Stipendiater 2003‑1992

2003    

Peter Eriksson

Är tid pengar? Om betydelsen av pengars tidspreferens vid beräkning av skadestånd vid avtalsbrott.

Ulf Grubbström

Leasing före och efter RÅ 1998 ref 58 - en skatterättslig konsekvensanalys.

Johan Wingmark

Skadestånd inom ramen för EG:s konkurrensrätt. En studie av den rättsliga grunden och ansvarets utformning. 

Kjell Johansson

God redovisningssed - en kartläggning & probleminventering av dess betydelse på olika rättsområden.


2002

Margarita Skeppstedt

Borgenärsskyddet vid fissioner.

Fredrik Liljeblad

The Status of Good Faith in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 

Marie Wallin

Om ställningsfullmakt och agent with apparent authority - En komparativ studie av svensk och engelsk rätt. 

Elif Härkönen

The Legal Rules Governing Islamic Investments.


2000/2001

Klara Håstad

Insolventa aktiebolags rättegångskostnadsansvar.

Linda Hellström

European Hockey and the National Hockey League - market or regulation. 

Elisabet Audell

Överlåtelse och upplåtelse av know-how.


1998/1999

Anna Elm

Ansvarsfrihetens gränser - en aktiebolagsrättslig studie av tillämpningsområdet för ansvarsfriheten i 15:5 st 1 A ABL.

Per Pålsson

Skydda kunskap. Säkerhetsåtgärder i Civilprocess avseende konkurrensklausuler och företagshemligheter.

Andreas Sundén 

Miljöhänsyn i den individuella tillämpningen av 6, 8 samt 19 §§ KL.

Carl Westerberg

Återföring av kapital - särskilt genom inlösen av förvärv av egna aktier.

Anders Wilhelmsson

LAS tillämplighet på företagsledning


1996/1997

Cecilia Ogvall

Ensamåterförsäljarens skydd vid avtalets upphörande

Håkan Johansson och Johan Larsson

Delawares bolagsklimat - En fallstudie av fusionen mellan Pharmacia AB och the Upjohn Co.

Jori Munukka

Köprättslig detentionsrätt - 1990 års köplags innehållanderättsregler.

Peter Kenamets

Ansvar och ersättning vid vägtransport av högbeskattade varor


1995

Johan Larsson

Trygghetsförsäkring under förändring. Avtals- och försäkringsfrågor med utgångspunkt i 1993 års skiljedom

Tomas Gärdfors

Pantsättning av värdepappersdepå - en studie av vissa spörsmål avseende pantsättares rådighet

Patricia Radler

Non-competition Clauses in EC Competition Law

Per-Anders Aldeholm och Henrik Olsson

Revisionsansvarställning. En associations- och skadeståndsrättslig studie mot bakgrund av Fermenta AB och Gusums Bruk AB.


1994

Jonas Myrdal

Bankstyrelses ansvar för kreditgivning.

Fredrik Lüning

Mellandom

Patrik Andersson

Internationella konkurser ur svenskt perspektiv.

Jesper Prytz och Mart Tamm

Tillskott utan aktieteckning En civil- och skatterättslig studie av en oreglerad kapitalanskaffningsform.


1993

Laila Zackariasson

Tredje mans rätt vid kommission.

Anders Gahnström och Pär Remnelid

EEC Directives and Direct Effect. A study of the case-law from the European Court of Justice from Grad of Francovich.

Göran Andersson

Låglönekonkurrens på den svenska tjänstemarknaden 


1992

Per Hellström

Exclusion Clauses - A Comparative study.

Björn Möller

Skadeståndsansvar pga vårdslöshet vid avtalsförhandlingar

Per Stenmark

Aktiekontolagen - Ett nytt system för överlåtelse av aktier i avstämningsbolag