Uppdrag Vinge biträder Platzer vid försäljning

7 juni 2017

Vinge biträdde Platzer vid försäljning av Säve Depå till Serneke. Underliggande fastighetsvärde 100 mkr.

Fastigheten i fråga omfattar omkring en miljon kvadratmeter och såldes via bolag. Platzer förvärvade Säve Depå från Volvo i december 2016 i en av Göteborgs största fastighetsaffärer någonsin; fastighetsvärdet uppgick till 2,8 mdkr. Vinge biträdde Platzer även i affären med Volvo.

Från Vinge medverkade Olof Jisland, ansvarig partner tillsammans med biträdande juristen Kristoffer Larsson.

DAC 6 - EU:s direktiv gällande rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

DAC 6 är ett EU-direktiv som innebär att rådgivare åläggs en skyldighet att informera relevanta skattemyndigheter om kunders gränsöverskridande arrangemang. Syftet med informationsskyldigheten är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.
4 juni 2020

Tydligare regler vid konsumentavtal

Den 1 maj 2020 trädde ett antal nya lagändringar i kraft på konsumenträttsområdet. Vi belyser här några av de viktigaste ändringarna.
4 juni 2020

Vikten av fortsatt fokus på compliance i tider av turbulens

Ett stort antal företag och anställda kommer sannolikt att påverkas kraftigt av Covid-19 och dess följdeffekter. De nya utmaningar som uppstår i samband med krisen kommer bland annat att påverka företagens compliance-risker, vilka sannolikt kommer förändras, och i viss mån öka. I kristider är det viktigt att interna rutiner upprätthålls och att företag vidtar åtgärder för att effektivt förebygga en förändrad och eventuellt ökad riskexponering.
28 maj 2020