NYHET

HD: Advokatens skadeståndsansvar

17 maj 2019 Highlight HD

Yohanna Öhrnegård och Fredrik Sonander presenterar ett HD-avgörande som beskriver advokatens skadeståndsansvar.

Var går gränsen för skadeståndsgrundande vårdslöshet för en advokat gentemot sin klient?

En bostadsrättsförening som förlorade en entreprenadtvist ansåg att den advokat som företrädde föreningen hade orsakat föreningen skada genom bristande rådgivning och processföring. Ärendet är intressant för alla som köper juridiska tjänster och understryker konsultens metodansvar snarare än resultatansvar. 

HD konstaterar med hänvisning till rättegångsbalken och regler om god advokatsed att den som sökt råd i en juridisk fråga ska kunna förlita sig på att de råd som lämnas är väl underbyggda. Skadeståndsansvar föreligger när rådgivningen omfattar uppenbara fel. Dock poängterar HD att svag eller undermålig processföring endast i undantagsfall kan vara skadeståndsgrundande. 

Hör berättelsen om mål nr T 12-17 från Vinges seminarium Highlights från HD.

Highlights från HD är ett årligen återkommande Vingearrangemang där HD:s viktigaste affärsjuridiska avgöranden från föregående år presenteras. Se fler presentationer av highlights på vinge.se.
 

Relaterade nyheter

HD: Kan skadelidande använda konkursades skadeförsäkring?

Yohanna Öhrnegård beskriver ett HD-avgörande som berör användande av en medkontrahents ansvarsförsäkring efter att denne gått i konkurs.

25 september 2018 Highlight HD

HD: Elektroniska skuldebrev – HD reglerar cyberrymden

Björn Nicolai beskriver ett mål som rör elektroniska skuldebrev. Skuldebrevslagstiftningen är en utav de äldsta gällande lagstiftningarna vi har i Sverige.

16 juli 2018 Highlight HD

HD: Ansvarsbegränsning vid övertagen överlåtelsebesiktning

Silvia Pavlica Dahlberg och Fredrik Sonander redogör för ett HD-avgörande där ansvarsbegränsning vid övertagen överlåtelsebesiktning berörs.

16 maj 2018 Highlight HD